svar på medborgarförslag

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning
Datum
Diarienummer
2017-02-10
KS/2016:145
Handläggare
Carina Åsman
Tfn 0142-853 73
Kommunstyrelsen
Turistväg förlängning Väderstad-Mantorp - svar på
medborgarförslag
Bakgrund
Mjölby kommun har 2016-04-22 fått in ett medborgarförslag från
Peter Nordgren om en förlängning av turistvägen mellan Väderstad
och Mantorp. Kommunfullmäktige gav uppdraget § 64/2016-06-14 till
kommunstyrelsen för att bereda och besluta i ärendet efter samråd
med berörda nämnder.
Kommunstyrelsen har fått svar från kultur- och fritidsnämnden §
60/2016-12-12, tekniska nämnden § 14/2017-01-26 och
tillväxtkontoret.
Sammanfattning
Samtliga tillfråga nämnder ställer sig positiv till en förläning av
turistvägen som idag startar i Gränna till Väderstad. Det finns en rad
sevärdheter och entreprenörer längs den förslagna sträckningen.
Turistvägsskyltningen är en gemensam skyltning i hela Europa som
ska visa på kvalitet av vägsträckningen och locka turister till en
alternativ väg.
Service och teknikförvaltningen har kommunicerat önskemålet till
Trafikverket som är väghållare för de flesta sträckningarna som finns i
förslaget vilket innebär att Mjölby kommun inte kan tillskapa en
turistväg utan Trafikverkets planering. Trafikverket ska återkomma
med ett svar under 2017. Enligt tekniska nämndens förvaltning är det
möjligt att bidra till en turistväg där Mjölby kommun är väghållare
enligt förslag under förutsättning att Trafikverket ställer sig positiv till
förslaget.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-02-10
Tillväxtkontoret svar 2016-10-05
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60/2016-12-12
Tekniska nämndens beslut § 14/2017-01-26
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
[email protected]
2(2)
Missiv
Datum
Diarienummer
2017-02-10
KS/2016:145
Kommunfullmäktiges beslut § 64/2016-06-14
Medborgarförslag 2016-04-22
Förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Mjölby kommun ställer sig positiv till förslaget om en
förlängning av turistvägen mellan Väderstad och Mantorp.
Mjölby kommun inväntar svar från Trafikverket för en
eventuell fortsatt handläggning.
2. Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning
Dag Segrell
Kommunchef
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
[email protected]
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
§ 60
Sammanträdesdatum
Sida
2016-12-12
1 (3)
KOF/2016:86
Turistväg förlängning Väderstad - Mantorp - Yttrande på
medborgarförslag
Bakgrund
Peter Nordgren har lämnat in ett medborgarförslag som föreslår en
förlängning av turistvägen från Väderstad till Mantorp via Appuna - BjälboSkänninge. Kommunstyrelsen har bett om kultur- och fritidsnämndens
yttrande över förslaget.
Turistvägarna är utvalda för att turister ska få uppleva särskilda attraktioner.
De skyltas därför med speciella vägmärken. Dessa vägmärken skapar en
”kvalitetsstämpel” som lockar till sig turister. Turisterna kommer inte bara
från Sverige utan även internationellt, eftersom vägmärkena även används i
övriga Europa. Turistvägar kan därför gynna turistnäringen i en kommun.
Man ska dock vara medveten om att detta är en arbetsprocess som tar lång
tid. En positiv aspekt är att förlängningen kan kännas som en naturlig
fortsättning på den redan etablerade vägen i Ödeshög - GrännaOmberg/Tåkern.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att detta är ett tilltalande förslag.
Turistvägarna har ett igenkännande vägmärke som står för kvalitet och
lockar till sig turister och som förslagställaren påpekar finns flera ur
kulturarvsperspektiv intressanta byggnader och platser utmed den
föreslagna vägen.
Första åtgärd bör vara att under Tillväxtkontorets (marknadsavdelningen)
ledning undersöka om kommunens vägsträcka har det attraktionsvärde som
motiverar att den kan godkännas, skyltas och finansieras som turistväg.
Därefter bör en kostnadsberäkning göras som tillsammans med
undersökningen om attraktionsvärde utgör underlag för ett definitivt beslut.
Finns grund för att genomföra förslaget, bör en arbetsgrupp tillsättas som
arbetar med frågan. Med fördel kan man hämta kunskap och erfarenhet från
grannkommunen (Ödeshög) som gjort hela denna process för några år
sedan.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-21
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-04
Medborgarförslag inlämnat av Peter Nordgren, 2016-04-21
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes sign
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Sida
2016-12-12
2 (3)
Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2016-12-12
3 (3)
§ 60 fortsättning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och
fritidsnämndens yttrande på medborgarförslaget
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Tekniska nämnden
§ 14
Sammanträdesdatum
Sida
2017-01-26
1 (2)
TEKN/2016:294
Förlängning av turistväg mellan Mantorp och Väderstad - remiss på
medborgarförslag.
Bakgrund
Peter Nordgren har i ett medborgarförslag föreslagit att en turistväg ska
anläggas mellan Väderstad och Mantorp. Medborgarförslaget behandlades i
kommunfullmäktige 2016-06-14 där det beslutades att medborgarförslaget
ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd med berörda
nämnder. Kommunstyrelsen sände 2016-09-21 ut medborgarförslaget på
remiss till Tillväxtkontoret och Service- och teknikförvaltningen. Svarstiden
har förlängts från 2016-12-15 till 2017-02-09.
Till medborgarförslaget bifogas två bilagor varav den första bilagan
beskriver förslaget och den andra bilagan består av en karta över föreslagen
väg. Av beskrivningen framgår att det i dag finns en välbesökt turistväg
mellan Gränna och Väderstad som förslagsställaren föreslår ska förlängas
till Mantorp via Appuna, Bjälbo, Skänninge och Öjebro. Som motiv för
förlängningen av turistvägen beskrivs platsernas historiska värde och de
servicemöjligheter som finns i Skänninge. Den bilagda kartan illustrerar
vägens sträckning samt förslag till skyltning.
Bedömning
Service- och teknikförvaltningen ser positivt på förslaget som, om det
genomförs, skulle kunna bidra till att marknadsföra de kulturhistoriska
värden som finns i bygden. Eftersom Trafikverket är väghållare på de flesta
av de sträckor som förslaget omfattar är det de som fattar beslut om ett
eventuellt genomförande. För de sträckor där Mjölby kommun är väghåller
ser förvaltningen inga problem med förslaget. Förvaltningen har
kommunicerat önskemålet till Trafikverket som återkommer med svar före
2017 års utgång. Kostnaden för skyltning med mera som kan bli aktuell om
förslaget blir verklighet tas enligt Vägmärkesförordningen av den som
efterfrågar åtgärden.
Barnperspektivet
Förslaget skapar möjlighet för barn att få kännedom om bygdens historia.
Vid utformningen av informationsskyltar med mera är det betydelsefullt att
hänsyn tas till barns sätt att ta till sig information.
Sammanfattning
Peter Nordgren har i ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige föreslagit att en turistväg ska
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2017-01-26
2 (2)
anläggas mellan Väderstad och Mantorp.
Medborgarförslaget bereds och beslutas av
kommunstyrelsen som skickat det till Service- och
teknikförvaltningen på remiss.
Service- och teknikförvaltningen ser positivt på förslaget
som, om det genomförs, skulle bidra till att
marknadsföra de kulturhistoriska värden som finns i
bygden. Eftersom det är Trafikverket som är väghållare
för de flesta av vägarna som förslaget omfattar är det de
som fattar beslut i frågan. För de sträckor där Mjölby
kommun är väghåller ser förvaltningen inga problem
med förslaget. Förvaltningen har kontaktat Trafikverket
för att få en bedömning av frågan. De har svarat att de
kommer att återkomma med ett svar före 2017 års
utgång.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget
Tekniska nämnden beslutar
ställa sig positiva till förslaget och beslutar, som svar på remiss,
översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande