Multisportarena i Slomarp - svar på

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning
Datum
Diarienummer
2017-02-03
KS/2016:199
Handläggare
Carina Åsman
Tfn 0142-853 73
Kommunstyrelsen
Multisportarena i Slomarp - svar på medborgarförslag
Bakgrund
Mjölby kommun har tagit emot ett medborgarförslag från Johan Lantz
om en multiarena i Slomarp. Kommunfullmäktige gav uppdraget till
kommunstyrelsen att bereda och besluta i ärendet i samråd med
berörda nämnder.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått remissvar från kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar tillsammans med Service- och
teknikförvaltningen på att upprätta en långtidsplan över lämpliga
aktivitetsplatser runt om i kommunen. Tekniska nämnden har i sitt
remissvar till kultur- och utbildningsnämnden inte sett några hinder
för att upprätta en aktivitetsplan på föreslagen plats.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-02-03
Kultur- och utbildningsnämndens beslut § 61/2016-12-12
Medborgarförslaget 2016-06-21 med bifogad bild över förslag till
mulitsportarena.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till arbetsutskottet
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Mjölby kommun ser positivt på medborgarförslaget och
avvaktar kultur- och fritidsnämnden långtidsplanering
tillsammans med service- och teknikförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat.
___
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
[email protected]
2(2)
Missiv
Datum
Diarienummer
2017-02-03
KS/2016:199
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning
Dag Segrell
Kommunchef
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
[email protected]
Hej.
Jag heter Johan Lantz och bor med min familj på Ekbladsvägen på Slomarp. Området på
Slomarp är ett mycket bra område och då speciellt då för barnfamiljer. Just nu sker det ett
generationsskifte då barnfamiljer flyttar in.
Vi upplever dock att det inte satsas så mycket på detta område speciellt när det gäller
barnfamiljer. Det finns en par mindre lekplatser och någon halvdålig grusplan med 2st
trasiga basketmål alltså inget som uppmanar våra barn till en aktiv livstil.
Vi som bor här vill inte gärna låta våra barn cykla genom halva stan bara för att kunna ta
del av Mjölbys utbud av sport och lek.
Därför vill jag gärna lämna in ett förslag på en Multisportarena på Slomarp.Det finns en
perfekt yta där det idag är en övergiven fotboll/basketplan varför inte använda den till
något nyttigt.
Klart att Mjölbykommun även ska satsa på befintliga områden inte bara på nya
bostadsområden.
Vi vill uppmana våra barn till en aktiv livstil vilket gör det svårt då vi måste ta oss till
andra områden i Mjölby. Har bifogat ett förslag på hur det kan se ut
Mvh Johan Lantz
Ekbladsvägen 7 595 44 Mjölby
0703977750
barnfamiljer. Just nu sker det ett generationsskifte då barnfamiljer flyttar in.
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
§ 61
Sammanträdesdatum
Sida
2016-12-12
1 (1)
KOF/2016:87
Multisportarena i Slomarp - Beredning medborgarförslag
Bakgrund
Johan Lantz har lämnat in ett medborgarförslag om en multisportarena på
Slomarp. Kultur- och fritidsnämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att
bereda medborgarförslaget. Beredningen har också enligt uppdraget gjorts i
samråd med Tekniska nämnden
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med
Service- och teknikförvaltningen på att upprätta en långtidspan över
lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen är tänkt kartlägga
vilka platser i kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av
utrustning som kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till
hälsofrämjande aktiviteter. Medborgarförslaget tas med i ovan nämnda
planering som ett gott exempel på val av plats och aktivitet.
Tekniska nämnden ser utifrån sitt ansvarsområde (mark), i sitt remissvar
inga hinder för att genomföra förslaget förutsatt att platsen av berörda
förvaltningar anses vara den mest lämpliga.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-22
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-04
Protokollsutdrag KF §79, 2016-09-20
Medborgarförslag inlämnat av Johan Lantz
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
avge svar på medborgarförslaget om multisportarena i Slomarp,
enligt texten under rubriken ”Sammanfattning”
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande