Läs hela Inbjudan här

30
års
JUBILEUM
1987 2017
26-27maj
NYKÖPING
GUSTAF SILÉN
REGION ORDFÖRANDE
Spannmålsodlarna i STOCKHOLM/UPPSALA/GOTLAND tillsammans med
SFO bjuder in till ordinarie regionmöte och årsmöte
när: ONSDAGEN den 15:e mars kl. 17.30
plats: Viktoria hotell & konferens i Uppsala
17.30Vi börjar med PYTTIPANNA.
18.30
mikronäringsämnen
Karin Hamnér har i sin doktorsavhandling vid SLU undersökt hur tillgången på
mikronäringsämnen i grödor påverkas av gödsling och markegenskaper och vilken
betydelse olika mikronäringsämnen spelar i framförallt spannmålsgrödorna.
19.15 gräsogräs-framförallt renkavle
Per Widén, Växtskyddscentralen Uppsala.
20.00 Gullviks pratar om lite nya produkter.
20.10 Kaffe
20.30Stockholm/Uppsala Frö- och OljeväxtodlareS årsmöte
21.00 ordinarie regionmöte, Spannmålsodlarna i STOCKHOLM/UPPSALA/GOTLAND
Tack
t i l l:
Din anmälan gör du enkelt via sms, telefon eller mejl
senast MÅNDAGEN den 13:e mars till:
Gustaf Silén 070-757 53 16, [email protected]
Glöm inte att ni också kan följa vad vi gör, ta del av nyheter, evenemang m.m. genom att följa oss på facebook.
www.facebook.com/spannmalsodlarna
För ett svenskt produktionslantbruk
26-27maj
NYKÖPING
30
års
JUBILEUM
när: ONSDAGEN den 15:e mars kl. 17.30
plats: Viktoria hotell & konferens i Uppsala
Dagordning för ordinarie regionmöte:
1.Val av ordförande att leda regionmötet.
2.Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3.Fastställande av röstlängd.
4.Val av två personer att jämte ordförande justera ordinarie regionmötes protokoll.
5.Fråga om regionmötet utlysts i behörig ordning.
6.Information om verksamheten i region och förening.
7.Val av minst fem och högst nio ledamöter att utgöra regionstyrelse för tiden intill
ordinarie regionmöte kommande år.
8.Val av valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie regionmöte hållits.
9.Inkomna ärenden som skall behandlas av regionen.
10.Övriga frågor.
11.Ordinarie regionmöte avslutas.
26-27maj
RIKSMÖTE & EVENT 2017
HUVUDSPONSOR
NYKÖPING
Vi firar vårt 30-årsjubileum tillsammans
På dagen blir det folkfest med mingel och på kvällen blir det Trerätters middag med dans och lite annat...
Glöm inte att ni också kan följa vad vi gör, ta del av nyheter, evenemang m.m. genom att följa oss på facebook.
www.facebook.com/spannmalsodlarna
1987 2017