Bilia har idag träffat avtal om att förvärva en

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva en bildemonteringsverksamhet, Allbildelar
Försäljning i Huddinge AB, samt ett fastighetsbolag, som äger fastigheten i vilken
verksamheten bedrivs. Tillträdet är idag, den 7 mars 2017.
Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld kommer att öka med cirka
73 Mkr, varav fastighetsbolaget svarar för cirka 48 Mkr, som en effekt av förvärven.
Verksamheten, inklusive fastighetsbolaget, har under de senaste två åren i
genomsnitt redovisat en omsättning på cirka 48 Mkr och en rörelsemarginal på cirka
14 procent. Antalet anställda är 37 personer. Nuvarande ägare kommer att arbeta
kvar i bolaget och driva verksamheten vidare efter förvärvet.
Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar:
”Det är spännande att ta nästa kliv inom bildemontering. Detta blir Bilias andra
verksamhet och den första i Stockholm. Vår bedömning är att förvärvet ger
möjligheter till synergier med vår befintliga verksamhet, både inom bildemontering
och inom Serviceaffären.”
Göteborg den 7 mars 2017
Bilia AB (publ)
För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist,
Bilia AB, tel 031-709 55 00.
Ovanstående information lämnas enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2017, kl 11:45.