Telefonplan Stockholm Property AB (publ) löser in obligationslån

Pressmeddelande, den 9 mars 2017
Telefonplan Stockholm Property AB (publ) löser in obligationslån
2014/2017 om 300 miljoner SEK i sin helhet före slutlig förfallodag
Telefonplan Stockholm Property AB (publ) (”Emittenten”) meddelar härmed att den utövar sin
rätt att i förtid begära inlösen i sin helhet av Senior Secured Callable Bonds 2014/2017 om
300 000 000 SEK med ISIN SE0005933025 (”Obligationslånet”).
Emittenten tillkännager härmed oåterkalleligen att denne kommer att, i enlighet med artikel 10.3
(Frivillig helhetsinlösen) i villkoren för Obligationslånet, lösa in obligationslånet i sin helhet, enligt de
villkor och förutsättningar som anges i Obligationslånet, före dess slutliga förfallodag.
Datumet för inlösen kommer att vara den 11 april 2017. Varje obligation enligt Obligationslånet
kommer att lösas in mot ett inlösenbelopp motsvarande 102 procent av dess nominella belopp
tillsammans med upplupen men obetald ränta.
Betalning kommer att utfärdas till varje person som, i enlighet med villkoren för Obligationslånet, per
den 4 april 2017 är registrerad som ”Bondholder”. Slutligt datum för handel med TELEFONPLAN 1
kommer att vara den 4 april 2017.
Detta meddelande om förtida inlösen är oåterkalleligt.
För mer information vänligen kontakta:
Curt Ahnström, VD
Telefon: +46 (0)708 186 770
E-post: [email protected]
Denna information är information som Telefonplan Stockholm Property AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen överlämnades för
publicering, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:31 CET den 9 mars
2017.