Mälaråsen

M Ä L A R Å S E N
Kommuniké från extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 i
Mälaråsen AB (publ)
Vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

Stämman beslutade att välja en styrelsen bestående av Henrik Viktorsson, Christian Krüeger, Johan
Hedander och Helena Johnson. Henrik Viktorsson ska vara styrelsens ordförande.

Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens
ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden
intill nästa årsstämma.
För ytterligare information, vänlig kontakta:
Jacob Anderlund, VD
Mälaråsen AB (publ)
+ 46 8 402 53 84
[email protected]
För mer information om Mälaråsen AB (publ), vänligen se; www.malarasen.se/.
Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som äger en fastighetsportfölj bestående av tre bilförsäljnings och servicefastigheter. De är strategiskt belägna längs med E4 i norra Stockholm. Fastigheterna ligger i Kista,
Uppsala och Arlandastad. Samtliga fastigheter hyrs av Upplands Motor AB, Sveriges nästa största Volvoåterförsäljare.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående
kontaktpersons försorg.