Föredragningslista: 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och

Eldsbergabygdens hembygdsförenings årsmöte den 8 mars 2017.
Föredragningslista:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Godkännande av kallelse till årsmötet
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2016
7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Besluta om medlemsavgift för år 2018. (F.n. är den 100 kr per person)
10. Val av ordförande för år 2017.
11. Val av styrelseledamöter för två år
Mandattiden utgår för: Lennart Leijon, Ingrid Thomasson och Uno Johansson
Kvarstående: Stig-Göran Andersson, Sune Petersson, Lennart Persson
12. Val av styrelsesuppleanter för 1 år
Nuvarande: Gun-Britt Lindmark, Vera Andersson och Birgitta Strandberg
13. Val av revisorer av två revisorer och två suppleanter för 2016.
Nuvarande, ordinarie: Mona Stagh och Ulla-Britt Pettersson
”
suppleant: Margit Jacobsson
14. Val av aktivitetskommitté för 1 år
Nuvarande: Stig-Göran Andersson, Sune Petersson, Lennart Leijon, Gunn
Johansson, Lennart Svensson, Eja Pedersen, Folke Pettersson, Kristin Persson och Uno
Johansson.
15. Val av arkivkommitté
Nuvarande: Anna-Karin Karlsson, Ann-Mari Sjöström och Carl-Viktor Olsson
16. Val av studieledare
Nuvarande: Gun-Britt Lindmark med Arne Hansson som ersättare.
17. Val av tre ombud till hembygdskretsens årsmöte.
Nuvarande: Sune Petersson, Ingrid Thomasson och Uno Johansson.
18. Val av valberedning.
Nuvarande: Carl-Viktor Olsson, Bo-Göran Bengtsson och Berit Eriksson, den sistnämnde
som sammankallande.
19. Hembygdsprogrammet 2017
20. Övriga frågor
21. Avslutning