Nyhetsbrev mars 2017 ( 2,4 MB)

mars 2017
Läkemedelsstudier vid Alzheimer sjukdom
OBS!
Enheten för kliniska läkemedsprövningar (KLP) vid VE minnessjukdomar i Malmö, erbjuder patienter med mild Alzheimers sjukdom och mild Kognitiv svikt (MCI) med misstanke
om begynnande Alzheimers sjukdom deltagande i en läkemedelsstudie. För mer information kontakta KLP enheten
040-335629, 040-335522 eller 040-335524. Se även bifogad
fil.
18 maj BPSD utbildning för distriktsläkare
Intressanta avhandlingar:
20 mars Att stödja personen bakom demenssjukdomen
Avhandling av Christina Bökberg, doktorand, Leg. sjuksköterska, magisterexamen i omvårdnad.
”God vård för personer med demens” handlar om upplevelsen av god kvalitet i vården ur ett individ-, professions- och
organisationsperspektiv. Länk
Avhandling av Connie Lethin, Leg. Sjuksköterska, Dr. Med.
Vet., Universitetsadjunkt.
”Informal caregivers of older persons with dementia in eight
European countries. Experiences, support, well-being and
burden.” Länk
Vårens datum för nätverket:
19 maj Casemetodik
1 juni kl 9-13 alt kl 12-16. Nätverksträff, inkl
lunch
Utbildningar för primärvården via KC
29 mars alt 19 april RUDAS – ett mångkulturellt kognitivt test
24 april Demens och sjukgymnastik/fysioterapi
28 april Mindfulness/Medicinsk yoga
18 maj BPSD utbildning för distriktsläkare
Anmälan: http://www.skane.se/kcdemens klicka på
fliken utbildningar
*************************************
RUDAS
Ett kognitivt screeninginstrument som har visat sig vara
mindre påverkat av faktorer som språk, utbildningsnivå
och/eller kultur, har kommit in i Socialstyrelsens remissversion av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg
vid demenssjukdom. Under januari och februari 2018
kommer Migrationsskolan att erbjuda en föreläsningsserie om migration, kultur, tolkanvändande och folkhälsa.
Föreläsningarna kommer att hållas vid fyra tillfällen vid
olika orter i Skåne och vänder sig till dig som arbetar med
kognitiv sjukdom.
Vill du veta mer om Migrationsskolans arbete vänligen
kontakta Josephine Sörenson, [email protected]
3-4 maj Svenska demensdagarna på
Svenska mässan i Göteborg länk
8-10 maj Senior i centrum på Malmö Arena
länk
************************************
Webbutbildningar:

Migrationsskolan— om demens på olika språk

Demens - föreläsning av Sibylle Mayer för att
öka kunskapen om behandling vid BPSD länk
Demens ABC plus för primärvården webbutbildning med inriktning demensutredningar i primärvården länk

länk
Vårdcentraler i Skåne
Kontaktuppgifter ansvariga utgivare: [email protected] och [email protected]