Så läser du din faktura – PDF

Så här läser du din faktura
1. Din verkliga förbrukning de
senaste 12 månaderna.
2. Den el du har förbrukat under
perioden.
3. Fast avgift för fastighetens
tillgång till elnätet.
4. Själva transporten av el hem till
din fastighet/lägenhet.
5. Det är fjolårets förbrukning som
är grunden för varje månads
fakturering. Detta korrigeras
årligen efter att vattenmätaren
har lästs av.
6. Grundavgiften betalas av alla.
Täcker kostnaden för vattenmätare och administration.
7. Lägenhetsavgift betalas av alla
kunder. Täcker kostnaden för
vattenverk, reningsverk,
ledningsnät mm. Villor räknas
här som en lägenhet.
8. Betalas av alla fastighetsägare
där vi ansvarar för dagvattenhanteringen.
9. Rörlig avgift baserad på förbrukningen av vatten.
10. Din förbrukning de senaste 12
månaderna.
11. Fast avgift på ditt elhandelsavtal
12. Kostnaden för den el du har
förbrukat under perioden.
13. Energiskatten bestäms av staten och betalas av alla kunder.
14.Baserat på fjolårets förbrukning.
15.Visar hur mycket du har
förbrukat under aktuell period.
16.Den fasta avgiften är samma
för alla privatkunder oavsett
förbrukning.
17.Energiavgiften är en rörlig
kostnad baserad på verklig
förbrukning.
Elnät
1
2
3
4
Vatten & Avlopp
5
6
7
8
9
Elhandel
10
11
13
12
Fjärrvärme
14
15
16
17
Nybro EnergiBesöksadress: Verktygsgatan 12
382 80 Nybro
Hemsida: www.nybroenergi.se Telefon: 0481-451 76
E-post: [email protected]