6902/17 LANGUAGE concerned

Council of the
European Union
Brussels, 6 March 2017
6902/17
Interinstitutional File:
2006/0267 (CNS)
JUR 112
CODIF 6
PI 25
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
Subject:
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the
Community trade mark (codified version)
(Official Journal of the European Union L 78 of 24 March 2009)
LANGUAGE concerned: SV
PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):
—
Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)
TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days
OBSERVATIONS to be notified to: [email protected]
(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)
6902/17
EN
BILAGA
RÄTTELSE
till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken
(Europeiska unionens officiella tidning L 78 av den 24 mars 2009)
Sidan 4, artikel 8.3
I stället för:
"3.
Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när ett
ombud eller en företrädare … medgivande om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt
handlande."
ska det stå:
"3.
Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när en agent
eller en företrädare … medgivande om agenten eller företrädaren inte kan visa fog för sitt
handlande.".
Sidan 5, artikel 11, rubriken
I stället för:
"Förbud att använda ett EU-varumärke som är registrerat i ett ombuds eller en företrädares namn"
ska det stå:
"Förbud att använda ett EU-varumärke som är registrerat i en agents eller en företrädares namn".
6902/17
BILAGA
1
SV
Sidan 5, artikel 11
I stället för:
"När ett EU-varumärke är registrerat i ett ombuds eller en företrädares namn för den som innehar
detta varumärke, utan innehavarens tillstånd, ska denne ha rätt att invända mot att hans ombud eller
företrädare använder hans varumärke, om han inte har gett tillstånd till sådan användning, med
mindre ombudet eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande."
ska det stå:
"När ett EU-varumärke är registrerat i en agents eller en företrädares namn för den som innehar
detta varumärke, utan innehavarens tillstånd, ska denne ha rätt att invända mot att hans agent eller
företrädare använder hans varumärke, om han inte har gett tillstånd till sådan användning, med
mindre agenten eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande.".
6902/17
BILAGA
2
SV