6906/17 LANGUAGE concerned

Council of the
European Union
Brussels, 7 March 2017
6906/17
Interinstitutional File:
2013/0088 (COD)
JUR 114
PI 26
CODEC 306
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
Subject:
Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council
of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on
the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95
implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade
mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees
payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks
and Designs)
(Official Journal of the European Union L 341 of 24 December 2015)
LANGUAGE concerned: SV
PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):
—
Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)
This text has also been transmitted to the European Parliament.
TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days
OBSERVATIONS to be notified to: [email protected]
(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)
6906/17
EN
BILAGA
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om
ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av
kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr
40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr
2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken, mönster och modeller)
(Europeiska unionens officiella tidning L 341 av den 24 december 2015)
Sidan 32, artikel 1.19 (angående artikel 18)
I stället för:
"Artikel 18
Överlåtelse av ett varumärke som är registrerat i ett ombuds namn
1.
Om ett EU-varumärke är registrerat i ett ombuds eller en företrädares namn för den som
innehar det varumärket, utan dennes tillstånd, ska innehavaren ha rätt att begära att registreringen av
EU-varumärket överlåts till honom om inte ombudet eller företrädaren visar fog för sitt handlande."
ska det stå:
"Artikel 18
Överlåtelse av ett varumärke som är registrerat i en agents namn
1.
Om ett EU-varumärke är registrerat i en agents eller en företrädares namn för den som
innehar det varumärket, utan dennes tillstånd, ska innehavaren ha rätt att begära att registreringen av
EU-varumärket överlåts till honom om inte agenten eller företrädaren visar fog för sitt handlande.".
6906/17
BILAGA
1
SV
Sidan 45, artikel 1.54 (angående artikel 57a)
I stället för:
"Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163a … samt för
överlåtelse av ett EU-varumärke som är registrerat i ett ombuds namn enligt artikel 18."
ska det stå:
"Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163a … samt för
överlåtelse av ett EU-varumärke som är registrerat i en agents namn enligt artikel 18.".
6906/17
BILAGA
2
SV