utkast på remissvar för miljözoner - 2030

Regeringskansliet
Ref M2016/00374/R
[email protected]
[email protected]
Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm
Remissvargällande​miljözonerförlä.afordon
Utkast
2030-sekretariatetskommentarerisammanfa.ning
● Miljözonerförlättafordonärettvälkommetverktygförattnånuvarandeoch
kommandetra:ikrelaterademålförmiljö,hälsaochklimat.
● Zoneritrestegföreslås,därdenmestrestriktivabörinnebäraenavgasfrizon.
● Detbörvaramöjligtatttautenavgiftinomzonen.
● Kravenbörkunnaskärpasefterförslagsvisfemårochenkontrollstation,med
fokuspåuppfyllandeavnationellaochEU-kravförmiljö,hälsaochklimat.
● Kravenbörharmoniserasmedbe:intligamiljözonerförtungafordon.
● Motorcyklar,mopederetcbörsåvittmöjligtinkluderas,vilketdirektärmöjligti
vartfallfördeninre,avgasfriazonen.
● Veteranbilarbörintegesundantag,däremotfärdtjänst,sjukvårdetc.
● Fordonbörkunnaefterkonerterasförattdärigenomklarakraven.
● Parkeringslagstiftningenbörjusterassåattkommunerkaninföra
parkeringsförbudfördefordonsominteuppfyllerzonbestämmelserna.
Trotsattförslagetegentligenavserlättafordon(personbil,lättlastbilochminubussmed
totalviktpåunder3,5ton),harTransportstyrelsenocksåenradförslagavseendetung
tra:ik.Vifokuseraridettaremissvarpålätttra:ik,ienlighetmedregeringsuppdraget.
Bakgrund
Transportstyrelsenföreslårattdagensbestämmelserommiljözonerutökastillattäven
gällapersonbilar,lättabussarochlättalastbilar.​Myndighetenföreslårtvåmiljözoner;
●
●
Miljözonklass2omfattarpersonbil,lättlastbilochlättbuss.Härkrävsattfordon
somdrivsmeddieseluppfyllerkravenförEuro6ochfordonsomdrivsmed
bensin,etanolellergasuppfyllerkravenförEuro5.
Miljözonklass3omfattarpersonbilar,motorcyklar,mopederklassIochlättaoch