Betänkandet SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

REMISSVAR
2017-03-06
Dnr: Ju2016/08020/L3
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
Betänkandet SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform
Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av slutbetänkandet SOU 2016:79 och ser det positivt att
varumärkeslagen moderniseras och förenklas. Vidare är det ur ett småföretagarperspektiv bra att det
blir en harmonisering kring varumärkesrätten på den inre marknaden. Härav tillstyrker
Småföretagarnas riksförbund betänkandets förslag.
Förbundet har däremot en synpunkt kring avsnitt 17.2 Konsekvenser av ändringar i varumärkeslagen.
I vår dialog med våra medlemsföretag får vi indikationer på att småföretag har, trots vetskap om
lagstiftningens villkor, ytterst stort motstånd mot att anmäla sina fall till myndigheter och domstol.
Vid varumärkesintrång gör företagen en cost-benefit analys och då rättsprövningar tenderar till att
bli långa, tidskrävande och dyra så görs ofta bedömningen att även om man troligtvis har rätten på
sin sida så blir kostnaden under rättsprocessen ändå så pass stor att man väljer att inte anmäla eller
processa.
Vi antar därför att det finns ett stort mörkertal kring antalet fall rörande dessa frågor, i och med
detta så blir även konsekvensanalysen för Sveriges domstolar kring ökad arbetsbörda i så fall baserad
på en felaktig grund.
Småföretagarnas Riksförbund anser att det är viktigt med ett tydligt ramverk men för ett småföretag
så är det i princip omöjligt att driva en process mot ett större företag rörande varumärkesintrång då
likviditeten för en sådan process ytterst sällan finns. Hade småföretagare däremot haft ett finansiellt
borgensåtagande från staten under denna typ av process så hade troligtvis antal anmälningar ökat
och samtidigt hade stora bolag i större utsträckning undvikit att utnyttja vetskapen om att
småföretag inte har finansiella muskler att driva rättsprocesser i känneteckensrättsliga frågor.
I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och näringspolisk samordnare
Mattias Andersson varit föredragande.
Med vänlig hälsning
Leif Svensson
Förbundsordförande