Se PowerPoint-presentationen från pressträffen med Alliansens

Fler växande företag – fler jobb
2015-07-01
FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018
• 
• 
• 
• 
Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst
Vi genomför en gemensam alliansutvärdering
Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte
Allians-en kommer att gå fram med ett gemensamt
valmanifest inför nästa val
ALLIANSENS FÖRSLAG
MER KONKURRENSKRAFTIGA
SKATTER I VÄXANDE FÖRETAG
•  Svårt för små växande företag att erbjuda
marknadsmässiga löner
•  Alliansen vill göra det enklare att erbjuda anställda
incitamentsprogram och delägarskap
•  Regelverket bör förenklas och göras mer konkurrenskraftigt så att småföretag kan attrahera kompetens
”EN DÖRR IN”-GARANTI
•  Administrationskrav och tidsödande processer leder till
att företagare har mindre tid till att skapa värde och jobb
•  Alliansen vill införa garanti så företagare lämnar
uppgifter en gång på en plats
•  Bygger på en ”En dörr in”-plattform för alla relevanta
myndigheter
SÄNKT KRAV PÅ AKTIEKAPITAL
•  Andelen svenska entreprenörer har nästan fördubblats
sedan Alliansregeringen tillträdde
•  Trösklar till företagande fortsatt höga: Sverige på plats
32, sämst i Norden, vad gäller enkelhet att starta företag
•  Alliansen vill sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till
25 000 kronor
Källa: Världsbanken Ease of Doing Business 2015
REFORMERAT OCH EFFEKTIVISERAT
RISKKAPITAL
•  Tillgång på riskkapital i tidiga faser begränsat
•  Alliansen vill inrätta ny fond-i-fond där statligt riskkapital
samverkar med privata fonder för att nå växande företag
•  Principerna i ny utredning utgångspunkt, men effekter på
existerande fonder behöver belysas ytterligare
GRANSKNING AV
VÄNSTERREGERINGEN
VÄNSTERREGERINGEN HÖJER
KOSTNADER PÅ JOBB & FÖRETAGANDE
Skattehöjningar på jobb & företag
Ökade kostnader för småföretag
Byggbolag
Miljarder kronor
2016
Kronor
Höjning av ungas arbetsgivaravgifter
15,8
167 000
Minskat ROT-avdrag
5,7
Höjning av ungas
arbetsgivaravgifter
Avtrappat jobbskatteavdrag
Sänkt brytpunkt för statlig
inkomstskatt
2,4
Minskat ROT-avdrag
273 000
Summa
440 000
Höjda socialavgifter för äldre
1,5
Halverat och försämrat RUT-avdrag
0,1
1,9
Summa
27,4
Källa: Riksdagens utredningstjänst, egna beräkningar
NB: Småföretag med 15 anställda
Restaurang
199 500
199 500
EFFEKTERNA AV REGERINGENS
POLITIK
”Sammantaget bedömer Konjunkturinstitutet att regeringens ekonomiska
politik varaktigt minskar antalet
sysselsatta med drygt 0,3 procent
eller 15 000–20 000 personer.
Konjunkturinstitutet
”Gängse beräkningsmetoder visar
att förbättringen av arbetslöshetsförsäkringen ökar arbetslösheten
med i storleksordningen 27 000
personer.”
Finanspolitiska rådet
”Den sänkta (ROT) reduktionen leder
sannolikt till ökat svartarbete”
Ekonomistyrningsverket
Källa: Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Finanspolitiska rådet
GRANSKNING AV
SVERIGEDEMOKRATERNA
SVERIGEDEMOKRATERNA TAR INTE
ANSVAR FÖR OFFENTLIGA FINANSER
•  Över hälften av SD:s finansiering utgår från att antalet
asylsökande och anhöriginvandrare minskar med 90 %
•  80 % av de asylsökande och 45 % av anhöriginvandrare
beviljas uppehållstillstånd utifrån internationella
konventioner
•  Riksdagens utredningstjänst skriver att beräkningarna som
SD använder inte kan tolkas som potentiella besparingar
Källa: Riksdagens utredningstjänst
SVERIGEDEMOKRATERNAS POLITIK
SLÅR MOT JOBB OCH FÖRETAGANDE
Skattehöjningar på jobb & företag
Miljarder kronor
Höjda arbetsgivaravgifter för unga
2015
9,3
Generell höjning av arbetsgivaravgifterna med 1 procentenhet
9,2
Fördubblad restaurangmoms
5,3
Summa
23,8
Källa: Sverigedemokraternas budgetmotion 2015
Förslag som slår mot jobben
•  Slopad integrationspolitik för
nyanlända
•  Minskade möjligheter till kompetensförsörjning när AKI rivs upp
•  Möjligheter till utstationering
begränsas, Laval-lagen avskaffas
•  SD:s skattesänkningar ineffektiva
Fler växande företag – fler jobb
2015-07-01