Blankett - Halmstads kommun

Bilaga 5 – Minireningsverk
Uppgifter om reningsverket (funktion och reningsförmåga)
Fabrikat:……………………………………
Testad enligt standard EN-12566-3

Modell:…………………………………
Ja

Nej
Obligatoriska bilagor:
 Bifogar prestandadeklaration med resultat av provtagning
 Bifogar detaljerad beskrivning och ritning av verkets alla delar
Efterpolering: Ja
Nej
 Forsorfälla, beskriv omhändertagande:………………………………………………………………………………...
 Annat (Biodamm/infiltration/biofilterdike), ange vad:………………………………………………………………….
 Bifogar ritning på efterpoleringen
Utsläppspunkt:………………………………………………………………………………………………………………..
Dricksvattenkvalitet
Kan verket uppnå förväntad rening med fastighetens dricksvattenkvalitet?
Ja
Nej
Uppgifter om installation, drift och underhåll
Installation
 Bifogar tillverkarens installationsanvisningar samt installationsintyg
Larm
Finns larmfunktioner
 Ja  Nej
Typ av larm (ex lampa, sms):……………………………………………………………………………….
Ange vilka händelser som utlöser larmet:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Drift och underhåll
Hur hanteras verket vid längre frånvaro?..........................................................................................................
Kan bräddning ske?  Ja  Nej
Ange anledning till att bräddning skulle kunna ske:………………………………………………………………
 Bifogar drifts- och underhållsinstruktioner (kan även kallas checklista/egenkontroll, i dessa instruktioner
bör det finnas med en lista över vanliga fel och möjliga åtgärder)
Kommer serviceavtal att tecknas?  Ja  Nej
Ansvarig för den yrkesmässiga servicen
Namn
Adress
E-post
Tel
Postnummer
Ort
Mobil
Halmstads kommun  Miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax 035-13 70 92
Epost: [email protected]  www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Bankgiro 991-2171  Postgiro 4756600-5
Besöksadress  Kungsgatan 25
Bilaga 5 – Minireningsverk
Kemikaliehantering
Namn på fällningskemikalie:………………… Typ av kemikaliedosering:  Flödesstyrt  Förprogrammerat
Hur ofta behöver kemikalier fyllas på?..................ggr/år
Hur stor är åtgången?............kg/år
Varifrån kommer kemikalier att införskaffas?.......................................................................................................
Redovisning av slamhantering
Slamavskiljning sker
 I separat behållare
 Integrerat i reningsverket
Verkets rekommenderade tömningsintervall:……………ggr/år
Eget omhändertagande av slam  Ja
 Nej
Beskriv omhändertagandet............................................................................................................................
 Bifogar slamtömningsinstruktioner
Halmstads kommun  Miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax 035-13 70 92
Epost: [email protected]  www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Bankgiro 991-2171  Postgiro 4756600-5
Besöksadress  Kungsgatan 25