Kallelse Uppsala Kommuns Fastighets AB 14 mars 2017

Uppsala 2017-03-06
Styrelsens ledamöter och suppleanter
För kännedom:
Henry Montgomery,
Lise-Lott Argulander
Oskar Wall, Ernst & Young AB
Mats Lundgren, KPMG
Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB
Härmed kallas till styrelsesammanträde, tisdag 14 mars, kl. 08:30
Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala
Meddela frånvaro till [email protected] (018-288892) senast 10/3.
Mötet hålls gemensamt med dotterbolagen
Förslag till dagordning
Formalia
1
Val av protokollsjusterare
2
Godkännande av dagordning
(Nr 352)
(Förslag Lars Magnusson)
Anmälningar och rapporter
3
Anmälan av protokoll 351
4
VDs rapport
(Handling)
Beslutsärenden
5
Årsredovisning 2016
(Årsstämma hålls 6/4 8:30-12:00)
6
Investering Gottsundabadet
(Handling)
(Handling)
Övrigt
7
Övriga frågor
Välkomna!
Bedo Kaplan / Anders B Lundh
Valthornsvägen 1 C 756 50 UPPSALA
[email protected]
Tel 018-40 00 20 Fax 018-40 32 30
www.uppsalafastighets.se