Dagordning Föreningen Vattens årsmöte 2017

1(1)
Org nr :802003-6854
Dagordning Föreningen Vattens årsmöte 2017
1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
3 Fastställande av dagordning
4 Val av mötesordförande
5 val av mötessekreterare
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
8 Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Stadgar för Föreningen Vatten
11 Val av styrelse fram till årsmötet 2018
12 Val av revisorer fram till årsmötet 2018
13 Val av valberedning
14 Övriga frågor
15 Mötet avslutas