Program - Naturvårdsverket

Aktuell
Hållbarhet
VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
23 – 24 MARS
Miljöbalksdagarna 2017
Välkommen till Miljöbalksdagarna 2017 – den stora arenan
för information, konsultation, debatt och dialog kring miljölagstiftningen och hur den tillämpas.
Miljöbalksdagarna tar upp frågor av central betydelse för alla
som arbetar med tillsyn och prövning, som miljöinspektörer,
handläggare, strateger och miljöchefer i kommuner och på
länsstyrelser. Konferensen vänder sig också till miljöansvariga på företag och branschorganisationer, jurister med inriktning på miljörätt samt politiker, konsulter och organisationer
med intresse för miljöfrågor.
Missa inte chansen, boka din plats redan idag!
VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
PROGRAM
TORSDAG 23 MARS
Miljöbalksdagarna 2017
8.30
REGISTRERING ÖPPNAR. KAFFE OCH SMÖRGÅS SERVERAS.
VÄLKOMNA
10.00 – 10.15
DETTA HÄNDER MED LAGSTIFTNING OCH TILLSYNSARBETE
Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger frågas ut av Miljöbalksdagarnas moderator.
Björn Risinger
DEBATT
10.15 – 11.00
BOSTÄDER TILL ALLA ÖKAR TRYCKET PÅ MILJÖN
Bostäder ska vara socialt hållbara, energisnåla och klimatanpassade. De
ska ha natur runt knuten och vara befriade från störande buller. Men
kraven vägs nu allt oftare mot andra behov. Som att snabbt få fram
hundratusentals bostäder som människor har råd med, i växande städer
där byggbar mark är en bristvara. Miljöbalksdagarna inleds med en
diskussion om bostadspolitikens långsiktiga prioriteringar i relation till
en hållbar utveckling.
Två perspektiv
• Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
• Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
Panelsamtal
• Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket
• Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu
• JohanEdstav, nationell samordnare, Regeringskansliet
• Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
• Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
Fr. v. Hans Lind, Charlotta Szczepanowski, Lena Callermo,
ANMÄL DIG HÄR
3
FÖRDJUPNING
11.00 -11.45
NYHETER SOM KAN PÅVERKA MILJÖLAGSTIFTNINGEN
Strax före Miljöbalksdagarna presenteras utredningen om cirkulär ekonomi och dess analys av hinder i lagstiftning samt vilka styrmedel som
behövs för att öka återanvändning. Just innan konferensen presenteras
också utredningen om effektivare och mer konsekvent tillämpning av
ekologisk kompensation. Under våren 2017 kommer dessutom regeringens proposition om ändringar i kapitel 6 i miljöbalken och en ny
miljöbedömningsförordning som påverkar arbetssättet för myndigheter
och verksamheter. På konferensen blir det en unik möjlighet att ta del
av tre fristående presentationer av dessa förslag.
• Ola Alterå, särskild utredare, Utredningen cirkulär ekonomi
• Karolina Ardesjö Lundén, sekreterare, Utredningen om en
effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk
kompensation
• Pia Pehrson, advokat och partner, Foyen advokatfirma, expert
på miljöbedömning och kap. 6 miljöbalken
Fr. v. Ola Alterå, Karolina Ardesjö
Lundén, Pia Pehrson
DEBATT
11.45– 12.15
ETT SKEPP KOMMER LASTAT MED SOPOR – ÄR DET EN BRA IDÉ?
Svenska kommuner bränner inte bara sina egna sopor utan också avfall
som kommer med fullastade fartyg från hela Europa, till städer som
Stockholm, Västerås och Malmö. Hushållen får värme, kommunerna
tjänar pengar och Europa blir av med sitt skräp. Men kritiker pekar på
risker och negativa konsekvenser. Materialresurser går till spillo, giftig
aska måste tas om hand, miljön får ta emot utsläpp av tungmetaller,
dioxiner och andra gifter. Är förbränning av europeiska sopor verkligen
en del av omställningen till en cirkulär ekonomi?
Bakgrunden: Så ser förutsättningarna ut för avfallsförbränning i
Sverige
• Jon Engström, sektionschef, Naturvårdsverket
Duellen: Rätt eller fel att fortsätta importera avfall för förbränning
• Torleif Bramryd, miljöstrategiprofessor, Lunds universitet
• Peter Engström, vd Sysav
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
Fr. v. Jon Engström, Torleif Bramryd, Peter Engström
12.15 - 13.15
Lunch, mingel
och möjlighet att
besöka utställningen
FOKUS
13:15 – 14.30
SPECIALSESSIONER OCH DIALOGER
Välj mellan olika specialsessioner eller Naturvårdsverkets dialoger, som
är aktiva möten i mindre grupp.
Session 1
DE VIKTIGASTE LÄRDOMARNA FRÅN 50 ÅR AV MILJÖARBETE
Tyst vår, surt regn, svartlistade sjöar, bromerade flamskyddsmedel,
biologisk mångfald, almstrid, giftfri miljö och utsläppsrätter. Naturvårdsverket fyller 50 år under 2017 och under den här sessionen analyseras de
viktigaste framgångarna – och bakslagen – under fem decenniers intensivt
miljöarbete. Tre miljöprofiler med djup insikt i frågornas utveckling
medverkar i en diskussion om forskning, opinionsbildning och lagstiftning. Vilka är de stora segrarna för miljön och vilka viktiga miljöfrågor
återstår att lösa?
Fr. v. Peringe Grennfelt, Lena Ek
• Peringe Grennfelt, seniorforskare IVL Svenska Miljöinstitutet
• Högni Hansson, f d miljöchef i Landskrona
• Lena Ek, tidigare miljöminister och nu ordförande i
Södra skogsägarna
Session 2
ARTSKYDDET SOM VERKTYG I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Kan skalbaggar eller hasselsnokar stoppa möjligheterna till en verksamhet som bidrar till jobb och tillväxt? Artskyddslagstiftningen är
omstridd och utsatt för starkt tryck från ekonomiska intressen och även
flitigt åberopad från miljörörelsen. Under sessionen lyfts några av de
vanligaste påståendena om artskyddet fram och experter utforskar hur
frågan kan utvecklas genom gemensamt arbete och ansvar.
• Krister Mild, biolog, Naturvårdsverket
• Helle Herk-Hansen, miljöchef, Vattenfall
• Jan Darpö, professor i miljörätt, Uppsala universitet
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
Fr. v. Jan Darpö, Helle HerkHansen
Session 3
DET URBANA SPELET - SÄG ADJÖ TILL STUPRÖREN
Det urbana spelet syftar till att engagera flera regionala aktörer för en
ökad regional förståelse för hållbar urban utveckling och stärkt sammanhållning i regioner. En av tankarna med spelet är att främja samarbete,
motverka stuprörsliknande beslutsmodeller samt skapa ökad förståelse
om vad som krävs för att lösa hållbarhetsutmaningarna i samförstånd.
För Miljöbalksdagarna 2017 kommer spelet har ett visst fokus på miljöoch klimatutmaningar. Delta själv i spelet eller följ det från åskådarplats.
• Evert Kroes, spelledare, regionplanerare, Stockholms läns landsting
• Michael Erman, spelledare, regionplanerare, Stockholms läns
landsting
Session 4
NATURVÅRDSVERKETS DIALOG:
EKONOMISKA BIDRAG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Naturvårdsverket lämnar betydande ekonomiska bidrag till tre olika
områden: Klimatklivet, Bidrag för sanering av förorenade områden för
att bygga bostäder samt Stöd för spetstekniker och nya systemlösningar.
Sessionen handlar om hur man bäst formulerar en ansökan – vad krävs
och vad ska man tänka på? Dialogen leds av Naturvårdsverkets experter som svarar på frågor och visar exempel på idéer som beviljats stöd.
Session 5
NATURVÅRDSVERKETS DIALOG:
AVFALLSPLANERING FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI
Snart kommer nya föreskrifter för kommunala avfallsplaner och i mars
2017 levereras den reviderade nationella avfallsplanen till regeringen.
Naturvårdsverkets avfallshandläggare är på plats och tar emot deltagarnas förslag på åtgärder till den nationella avfallsplanen. Här diskuteras
även hur kommunala avfallsplaner kan fungera som ett viktigt verktyg
för en cirkulär ekonomi.
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
ANMÄL DIG HÄR
6
14.30 – 15.15
Kaffepaus, mingel
och möjlighet att
besöka utställningen
PÅ DJUPET
15.15 – 16.15
VÄGEN TILL EN FUNGERANDE TILLSYN
Hur ska miljötillsynen förbättras? Enligt OECD är svensk miljölagstiftning inte lika för alla och orsaken är bland annat stora lokala skillnader
i resurser och kompetens samt brist på övergripande vägledning och
kontroll. En särskild utredare ska i slutet av april 2017 föreslå vad som
bör göras för att miljötillsynen ska bli mer enhetlig och effektiv. På Miljöbalksdagarna diskuteras vilka åtgärder som krävs och vilka förslag till
förändringar som är aktuella.
Bakgrund: Så ser företagen på tillsynen
• Pernilla Strid, redaktör Lag & rätt, Aktuell Hållbarhet
Panelsamtal: Tid för förändring
• Sven-Inge Svensson, ordförande föreningen Kommunala miljöchefer
• Peter Strömbäck, generaldirektör, Swedac och ordförande för
Marknadskontrollrådet
• Kerstin Cederlöf, särskild utredare, Miljötillsynsutredningen och
ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket
• Anna Henstedt, ansvarig miljöfrågor, Bil Sweden
• Jenny Jonsson, projektledare miljöbalksprojektet, Naturvårdsverket
Fr. v. Pernilla Strid, Sven-Inge
Svensson, Kerstin Cederlöf, Anna
Henstedt
BEKÄNNELSEN
16.15 – 16.35
NÄR JAG BLEV MILJÖMUPP
Zinat Pirzadeh, komiker, föreläsare och skådespelare berättar om den
krokiga vägen från att vara en invandrare från Iran till att bli en svensk
miljömupp. Ofta är det skillnaderna, men också likheterna mellan
Sverige och Iran som hamnar under luppen när Zinat Pirzadeh ställer
sig på en scen. Hon är en mycket populär stå-uppare vars komik är
upplyftande fri från påhopp på publiken och skämt ”under bältet”. En
av hennes senaste föreställningar heter Bakis i burkan och hon kåserar
också regelbundet i Naturmorgon i Sveriges Radio P1.
Zinat Pirzadeh
• Zinat Pirzadeh, komiker och skådespelare
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
ANMÄL DIG HÄR
7
VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
PROGRAM
FREDAG 24 MARS
Miljöbalksdagarna 2017
DIALOG
09.00 – 10.00
MILJÖMINISTERN HAR ORDET
Miljöbalksdagarna har som tradition att ge miljöministern möjlighet att
framträda inför Sveriges kunnigaste miljöpublik. Miljöminister Karolina Skog frågas ut av dagens moderator. Samtliga konferensdeltagare
kommer att ha möjlighet att skicka in frågor i förväg. Ett urval av dessa
bereds av Miljö- och energidepartementet och miljöministern ges möjlighet till raka besked under konferensen.
Linjetalet: Detta ska prägla svensk miljöpolitik
• Karolina Skog, miljöminister
Karolina Skog
Utfrågningen: Miljöministern i heta stolen
• Karolina Skog, miljöminister
• Publiken under ledning av moderatorn
10.00 - 10.45
KAFFEPAUS OCH MINGEL
FOKUS
10.45 - 12.00
SPECIALSESSIONER OCH DIALOGER
Välj bland specialsessioner eller Naturvårdsverkets dialoger.
Session 6
FÖRBÄTTRAD MILJÖBROTTSBEKÄMPNING GENOM SAMARBETE
Miljöinspektörer arbetar ofta i samverkan, med föranmälda tillsynsbesök,
rådgivning, information och kontroll av verksamhetsutövarens miljörapporter. Det fungerar bra för verksamheter som vill och kan göra rätt. Men
hur ser tillsynsrollen ut med verksamhetsutövare eller andra som slarvar,
fuskar eller försöker dölja lagbrott? Under den här sessionen får du exempel på hur tillsynsmyndigheter, poliser och åklagare kan samverka för en
bättre miljöbrottsbekämpning till gagn för miljön och seriösa aktörer.
•
•
•
•
•
Stefan Karlmark, miljörättsexpert
Christer B Jarlås, miljöåklagare
Lisa Ewerlöf, handläggare, Nationella Operativa Avdelningen/
Underrättelseenheten, Polismyndigheten.
Emelie Nyberin, Mijöinspektör och Lars Brander, Miljöinspektör,
Malmö stad
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
Fr. v. Stefan Karlmark, Christer B
Jarlås
ANMÄL DIG HÄR
8
Session 7
VEM STYR VAD – OM EU OCH SVENSK MILJÖLAGSTIFTNING
Till den svenska regeringen kommer en kontinuerlig ström av formella
underrättelser från EU-kommissionen, i bland med motiverade yttranden
och till och med böter för att Sveriges efterlevnad av EU:s miljölagstiftning brister. Ibland är det tvärtom, som när Sverige vann mot EU-kommissionen i ett mål om hormonstörande ämnen. Under den här sessionen
får du en inblick i den miljörättsliga processen mellan Sverige och EU.
• Linda Nylund, handläggare nordiska överträdelseärenden,
Generaldirektoratet för miljö, EU-kommissionen
• Susanne Gerland, ämnesråd, Rättssekretariatet vid Miljöoch energidepartementet
• Susanne Classon, kansliråd, Rättssekretariatet vid Miljöoch energidepartementet
Session 8
HÄNSYNSREGLERNA I VERKLIGHETEN
Försiktighetsmått, lämplig lokalisering, förebyggande av avfall, produktvalsprincip och hushållning med råvaror och energi. Allt ska vägas samman
när prövningsmyndigheterna bedömer om en verksamhet eller åtgärd
befaras föranleda en skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön - eller om den kan tillåtas. Under sessionen får du
en genomgång av rättspraxis på området och inblick i hur myndigheter och
verksamhetsutövare tillämpar hänsynsreglerna.
• Torunn Hofset, miljöjurist, Naturvårdsverket
• Christina Olsen Lundh, rådman, Mark- och miljödomstolen
i Vänersborg
• Klas Lundbergh, senior miljörådgivare, SSAB
• Tomas Underskog, Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & co.
Session 9
Torunn Hofset
NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: NYA DIGITALA VERKTYG
Sverige har ett IT-politiskt mål som säger att landet ska vara bäst i världen
på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom föreläsningar blandat
med interaktiva övningar utforskar denna dialog digitala möjligheter kopplade till miljöbalken. Dessutom ges möjlighet att påverka hur Naturvårdsverket kan stärka sin kundservice i de olika digitala kanalerna.
Session 10
NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: NIO ÅTGÄRDER FÖR EN
BÄTTRE TILLSYN
Miljöbalksprojektets delprojekt “Tillsynen är likvärdig, effektiv och
rättssäker” bjuder in till dialog. Här presenteras nio förslag på åtgärder
som kan stärka tillsynens likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet.
Är det rätt åtgärder? Dialogens deltagare ges möjlighet att komplettera
listan med egna förslag. Medverkande under dialogen är dessutom SKL
som presenterar sin nya taxemodell.
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
ANMÄL DIG HÄR
9
12.00 – 13.15
Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen
FOKUS
13.15– 14.15
SPECIALSESSIONER OCH DIALOGER
Välj bland specialsessioner eller Naturvårdsverkets dialoger
Session 11
NYA VÄGAR FÖR MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETET
På väg ut är organisation och beslutsfattande i stuprör där miljöarbete
är isolerat utan möjlighet att påverka andra strategiska beslut. Nu
handlar det om att samverka, att flytta fram positionerna och att söka
nya allianser för en hållbar utveckling. På sessionen görs tre nedslag i
Sverige där nya samverkansformer och strukturer testas.
• Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid
Högskolan i Borås
• Johan Thorsell, VD på Sustainable Småland
• Michael Erman, regionplanerare, Stockholms läns landsting
• Evert Kroes, regionplanerare, Stockholms läns landsting
Session 12
Fr. v. Birgitta Påhlsson, Johan
Thorsell
FÅ UT BÄSTA MILJÖNYTTA AV INDUSTRIUTSLÄPPSDIREKTIVET
Under sessionen delar olika intressenter med sig av sina erfarenheter av
de nya arbetsuppgifter som följer av EU:s industriutsläppsdirektiv och de
svenska industriutsläppsbestämmelserna. Hur kan verksamhetsutövare och
tillsynsmyndigheter arbeta förebyggande och i samverkan för att nå bästa
möjliga miljönytta? EU:s industriutsläppsdirektiv innebär att EU fastställer
slutsatser om bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika
branscher. BAT-slutsatserna innebär bland annat krav på industriers resursanvändning och utsläpp som ska vara uppfyllda fyra år efter publiceringen.
Linda Sjöö
• Maria Enroth, handläggare, Naturvårdsverket
• Linda Sjöö, miljöjurist, Naturvårdsverket
• Elisabeth Lindqvist, Länsmiljöingenjör, Länsstyrelsen Västra Götaland
Session 13
777 FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE MILJÖBALK
Under förra Miljöbalksdagarna, år 2015, lanserade Naturvårdsverket
satsningen Miljöbalksprojektet, med syftet att öka genomslagskraften
för miljöbalken. De 777 förbättringsförslag som lämnats in har tagits
om hand i 15 delprojekt. Under denna session presenteras resultat från
Miljöbalksprojektet. Projektgruppen finns på plats och delar med sig av
insikter och reflektioner från arbetet med miljöbalkens systemfrågor.
• Annika Nilsson, universitetslektor, Juridiska fakulteten,
Uppsala Universitet
• Miljöbalksprojektet, Naturvårdsverket
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
Annika Nilsson
ANMÄL DIG HÄR
10
Session 14
NATURVÅRDSVERKETS DIALOG:
FRAMTIDENS METODER FÖR VÄGLEDNING
Kom och dela erfarenheter kring vägledning, kommunikationsmetoder
och samverkan. Hur kan den samlade kompetensen komma till så stor
nytta som möjligt? Hur kan budskapen nå fram i vägledningen? Vad
behöver du som verksamhetsutövare? Hur kan myndigheter med små
resurser ge mer vägledning om miljöbalken? Miljösamverkan Sverige
bjuder in till denna dialog och samtalet inspireras av exempel från olika
verksamheter.
Session 15
NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: TANKAR OCH IDÉER OM DEN
NYA MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNINGEN
Under denna dialog presenterar Naturvårdsverket det vägledningspaket
som tagits fram för att underlätta i arbetet med den reviderade miljöprövningsförordningen. Som dialogens deltagare har du möjlighet att ge
förslag på förbättringar. Under dialogen svarar dessutom Naturvårdsverkets experter på de vanligaste frågorna om den nya miljöprövningsförordningen.
INSPIRATION
14.30 – 15.15
DAGS FÖR KONSUMENTER OCH MODEINDUSTRI
ATT SÄNKA FARTEN
Varje år kastar den genomsnittlige svensken åtta kilo kläder i soporna. Med
tanke på att det går åt nästan 3 ton vatten att tillverka en enda t-shirt är
det här en miljö- och hållbarhetsfråga som får allt större uppmärksamhet.
Naturvårdsverket vill se lagkrav på utsortering av textilavfall och på Konsumentverket arbetas det med ett nytt forum för miljösmart konsumtion.
Jennie Johansson och Johanna Nilsson är föreläsare, bloggare, modenördar
och entreprenörer som älskar kläder. Tillsammans har de skrivit boken
Slow Fashion. De utmanar modebranschen, analyserar konsekvenserna
av modets korta cykler och visar hur du får en garderob som både håller i
sömmarna och överlever snabba trendväxlingar.
• Jennie Johansson, författare, verksamhetsledare för
Stockholm Stadsmissions butik Remake
• Johanna Nilsson, författare och bloggare, driver butik
för hållbart mode
15.15 – 15.30
Jennie Johansson, Johanna Nilsson
DET HÄR TAR VI MED OSS FRÅN MILJÖBALKSDAGARNA 2017
Det här tar vi med oss från två intensiva dagar och detta händer framöver vad gäller tillsyn, vägledning och regelverk. Björn Risinger sammanfattar och blickar framåt.
ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH AKTUELL HÅLLBARHET
ANMÄL DIG HÄR
11
VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
UTSTÄLLARE OCH
INFORMATION
Miljöbalksdagarna 2017
ARRANGÖRER
Aktuell
Hållbarhet
UTSTÄLLARE
Enetjärn Natur AB, Intersolia, JP-Infonet, Naturvårdsverket och Svenska EnergiAskor
Konferensen hålls på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm och börjar
23 mars kl 10.00 och avslutas 24 mars kl 15.30.
Konferensavgift (early-bird) är 3 400 kr exklusive moms tom 31 december 2016, därefter 4 400 kr
exkl. moms. I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenarsessioner, specialsessioner,
dialoger och fullständig konferensdokumentation, måltider och kaffe under dag 1 och 2. Presentationer
görs digitalt tillgängliga för registrerade deltagare efter konferensen.
Gemensam tapasmiddag på kvällen den 23 mars där du får möjlighet att träffa kollegor och utbyta
erfarenheter. Middagen kostar 250 kr per person, utöver den ordinarie konferensavgiften (dryck
tillkommer).
FRÅGOR OM INNEHÅLL PROGRAM
Linda Norrman, Naturvårdsverket, tel: 010-6981204, [email protected]
FRÅGOR OM ANMÄLAN
Marie Ekstam, Aktuell Hållbarhet, [email protected]
FRÅGOR OM UTSTÄLLNING
Karoline Wikström Nilsson, tel: 0735-58 75 65, [email protected]
ANMÄL DIG HÄR