Kallelse Årsmöte 2017 - Norrköpings Suzukiförening

Norrköpings Suzukiförening
Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2016
Onsdagen den 29:e mars 2017
kl 17.00 på Kulturskolan (Matsalen)
Program
●
Mini Konsert med suzukieleverna
●
Kaffe, saft och frukt (ta gärna med egen mugg)
●
Årsmötesförhandlingar (​ Sonja Nichols har bjudit alla barn som inte vill vara med på
mötet att komma och leka i rum 334)
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av justerare och tillika rösträknare för stämman
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015
6. Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2015
7. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2015
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Propositioner
10. Behandling av motioner
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter och elevrepresentanter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte
16. Avslutning
VÄLKOMMEN önskar styrelsen genom ordförande Sonja Vrieze (0704 158846)