Kallelse till årsmöte 2017. Torsdagen den 2 februari kl17.30 i

Kallelse till årsmöte 2017.
Torsdagen den 2 februari kl17.30 i Konsthallen Passagen, Stora torget
Linköping
Dagordning för årsmötet 2017
1
2
3
4
5
6
Val av ordförande och sekreterare
Mötets beslutsmässighet, fastställande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Godkännande av mötets utlysande
Anmälan av övriga frågor
Godkännande av dagordning
7
8
9
10
11
12
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Styrelsens ansvarsfrihet för 2016
Val till lokalföreningens styrelse
Val till stämman
13
14
15
16
Val av revisorer
Val av ledamöter till prisjury
Val av valberedning
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift för
kommande verksamhetsår
Avtackning av avgående förtroendevalda
Övriga frågor
17
18