Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

REMISSYTTRANDE
Vår referens: 2017/01/022
Er referens: TSF 2016-197
1 (1)
2017-03-08
Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Enhet behörigheter
Box 267
781 23 Borlänge
[email protected]
Remiss – Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av
körkort vid utlandsmyndighet
Bankföreningen uppskattar möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget
om nya föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet.
Bankföreningen konstaterar att förslaget inte förändrar förutsättningarna för
utlämnande av körkort och att samma förutsättningar gäller vid utlämnande av
körkort både inom och utanför Sveriges gränser. Bankföreningen har därmed inga
väsentliga synpunkter.
Värt att lyfta fram är att det är viktigt att identitetskontrollen i samband med
utlämnande av körkort håller en hög säkerhetsnivå. För banker så är fysiska IDhandlingar (t ex ett körkort) utgångspunkten för att utfärda en e-legitimation. BankID
är Sveriges i särklass största e-legitimation med 7,5 miljoner unika användare. Som
Sveriges största utfärdare av e-legitimationer följer ett samhällsansvar och det är
därför angeläget att säkerhetsaspekterna i processen utlämnande av körkort beaktas
för att stärka konsumentskyddet. Utlämningsprocessen kan t ex stärkas genom
dualitet i utlämnandet, att spårbarhet säkerställs och att en obligatorisk kontroll mot
utfärdaren införs. Det är viktigt att identitetskontrollen stärks i flera led för att
körkortet fortsatt ska vara giltigt som en trovärdig och säker ID-handling.
Bankföreningen uppmanar Transportstyrelsen att överväga hur det går att förstärka
identitetskontrollen vid utlämnande av körkort.
SVENSKA BANKFÖRENINGEN
Hans Lindberg
Peter Göransson