Skyldighet att utfärda läkarintyg för körkort

INSTRUKTION
1 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-06-03
26533-1
Skyldighet att utfärda läkarintyg för körkort
INLEDNING
Bakgrund
I samband med ansökan om lämplighetstillstånd för nytt körkort förekommer
det att sökande fyller i någon form av diagnos eller symtom på hälsodeklarationen
vilket kan leda till behov av läkarintyg. Transportstyrelsen kan dessutom förelägga
personer med t ex diabetes eller med missbruksproblematik att inkomma med
förnyade läkarintyg.
Vårdcentralens specifika kunskap om individen är många gånger det mest
betydelsefulla vid intygsutfärdandet vilket innebär att utförandet av intyget
av annan läkare riskerar att leda till en kvalitetssänkning av innehållet och
till följd av detta en ökad trafiksäkerhetsrisk.
Syfte
Att klarlägga familjeläkarens uppgift att utfärda läkarintyg för körkort.
Omfattning och ansvar
Instruktionen omfattar alla läkare som arbetar hos vårdgivare som har avtal
med Vårdvalet på uppdrag från Landstinget Västmanland. Respektive
vårdcentrals verksamhetschef är ansvarig för att instruktionen är känd.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Det åligger ansvarig familjeläkare att utfärda medicinska intyg för körkort för de
patienter som är listade vid den vårdcentral som familjeläkaren verkar på.
Vad gäller Habiliteringscentrums målgrupper handlar detta oftast om personer med
autism- spektrumtillstånd eller utvecklingsstörning. Dessa personer har inte sällan
ringa kontakt med sjukvården i övrigt men Habiliteringscentrum kan ofta lämna
underlag till respektive intygsskrivande läkare, alternativt kan vuxenhabiliteringsöverläkaren rådfrågas.
Ett klargörande PM från Transportstyrelsen med kommentarer (TSFS 2012:19)
föreligger i ämnet.
Då personer med ovanstående diagnoser kontrolleras av annan klinik är det denna
klinik som bär ansvaret för intygsutfärdandet (motsvarande det tidigare PALbegreppet).
Dokumentet är framarbetat av:
Birger Thorell, vuxenhabiliteringsöverläkare, habiliteringscentrum
[email protected]
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-06-03
26533-1
Skyldighet att utfärda läkarintyg för körkort
TRANSPORTSTYRELSEN – PM, LÄKARINTYG FÖR KÖRKORT VID ADHD, AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND OCH
LIKARTADE TILLSTÅND
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
3 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-06-03
26533-1
Skyldighet att utfärda läkarintyg för körkort
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
4 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-06-03
26533-1
Skyldighet att utfärda läkarintyg för körkort
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet