Blanketter och mer information 37

UTLYSNING AV MEDEL
2017-03-06
Till ansvariga för mottagande och etablering av nyanlända och ensamkommande barn inom länets kommuner
Utlysning av medel för Insatser och
samverkan som bidrar till att skapa beredskap
och stärka mottagningskapaciteten 2017-2018
Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap
och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan
kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.
Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.
Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2017.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har att fördela 12 790 000 kronor.
Inriktning och prioriteringsgrunder 2017
Särskilt prioriterat under 2017 är insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända genom att stärka och stötta bostadsförsörjningen i kommunerna. Insatser vars
syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att
förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder ges särskilt
hög prioritet. Bakgrunden till årets prioriteringsgrunder är den bostadsbrist som råder i
många kommuner och som påverkar gruppen nyanländas situation och etablering.
Även insatser som stimulerar samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och
andra aktörer är prioriterade under 2017. Samverkan kan syfta till samarbete mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera.
Målgrupper för insatserna 2017
Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010: 1122) är målgruppen för insatserna nyanlända
och/eller ensamkommande barn.
2
I kategorin nyanlända ingår:
- Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
- Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
- Kvotflyktingar
- Anhöriga till ovanstående grupper
Medlen kan användas för insatser för beredskap och kapacitet som avser både asylsökande
och nyanlända ensamkommande barn.
Medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i
familj.
Medel
Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt.
Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2017-2018 och om det är särskilt angeläget även
2019. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2017.
Ansökan
Ansökan görs på blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i.
Intyg ska lämnas av samarbetspart. Observera att följande krav föreligger för beviljande av
medel:
- Ersättning får endast lämnas till kommuner och kommunalförbund
- Målgrupperna för insatsen ska vara utlänningar som omfattas av 5 och 5a §§ eller
utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
och är ensamkommande barn
- Bort Ersättning lämnas efter ansökan
- Grundligt genomarbetad budget
- Korrekt ifylld ansökan
Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen Västra Götalands län elektroniskt via epost [email protected], senast 5 maj 2017.
Beslut och utbetalning
Beslut meddelas sökande senast den 1 juli 2017. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Information och ansökningsblanketter
Information och ansökningshandlingar finns på
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-ochsamhalle/integration/Pages/utvecklingsmedel.aspx
För frågor kontakta:
Boråsregionen/Sjuhärad: Margaretha Johnsson, [email protected], 010 – 224 45 26
Fyrbodal: Kirsten Brogaard, [email protected], 010 – 224 45 28
Göteborgsregionen: Pia Severinsson, [email protected], 010 – 224 44 72
Skaraborg: Daniel Uddling, [email protected], 010 – 224 44 71