Blanketter och mer information 37a

UTLYSNING AV MEDEL
2017-03-06
1
Till ansvariga för mottagande och
etablering inom länets kommuner
Utlysning av medel för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter
Enligt 37a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:
•
underlätta etableringen i samhället
•
skapa nätverk
•
stödja språkinlärning
•
eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den
civila sektorn och kommuner. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte
och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en
eller flera organisationer.
Ansökan kan i första hand avse åtgärder under perioden 2017 och 2018, men ersättning kommer
beviljas och utbetalas under budgetåret 2017.
För 2017 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 51 miljoner
kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2017.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar 7 860 000 kronor av dessa medel.
Målgrupp
Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan
riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna.
Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5 och 5a §§ enligt förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
2
Prioriterade insatser
Prioriterade insatser under 2017 är:
-
där insatsen sker tillsammans med idéburen sektor
där kontakten med samverkande part/-er är etablerad
där syftet är att stärka samarbetet med den civila sektorn
där insatsen har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet.
Ansökan
Ansökan görs på blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i. Observera att följande krav föreligger för beviljande av medel:
- att insatsen stärker och /eller utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter
- att insatsen riktas i huvudsak till nyanlända och/eller asylsökande
- att insatsen syftar till att underlätta etablering i samhället och/eller skapa nätverk och/eller
stödja språkinlärning och/eller ge socialt stöd till ensamkommande barn
- att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinststyfte
- att insatsen genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flrea organisationer
- att budgeten är grundligt genomarbetad
- att ansökan är korrekt ifylld
Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen Västra Götalands län elektroniskt via epost [email protected], senast 5 maj 2017.
Beslut och utbetalning
Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 13 juni 2017.
Utbetalning av beviljade medel sker vid Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 22 juni 2017.
Information och ansökningshandlingar
Information och ansökningshandlingar finns på länsstyrelsens sida om utvecklingsmedel
För frågor kontakta:
Boråsregionen/Sjuhärad:
Margaretha Johnsson, [email protected], 010 – 224 45 26
Fyrbodal:
Kirsten Brogaard, [email protected], 010 – 224 45 28
Göteborgsregionen:
Pia Severinsson, [email protected], 010 – 224 44 72
Skaraborg:
Daniel Uddling, [email protected], 010 – 224 44 71