Estetiska uttrycksformer Adobe Reader

Kulturella uttrycksformer för
lärande och kommunikation
En förstudie i samverkan mellan Mittuniversitetet och
Scenkonst Västernorrland / Sundsvalls kommun
Catarina Arvidsson, Universitetslektor & Programansvarig för förskollärarutbildningen
Mittuniversitetet
Maria Grönfeldt Thörnberg, Strateg & Samordnare med fokus på barn & unga
Scenkonst Västernorrland
Hur uppstod idén till projektet?
Scenkonst Västernorrlands uppdrag
”Bolaget ska arbeta för att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund och att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.”
- Arbete för och med barn och ungdomar ska ges hög prioritet
- Nå samtliga kommuner i länet
Barnkonventionen
Artikel 13 … frihet att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal,
skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
Artikel 31 … främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet
och uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och
konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.
Vikten av samverkan mellan skola och kulturliv
- Strategiskt utvecklingsarbete
- Långsiktigt samarbete
- Demokratiskt
Förstudiens syfte, ramar och framtida möjligheter
Samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls Kommun
- Beviljades medel till en förstudie, 175 000:- Avgränsning i förstudien: förskollärarprogrammet, konstform film, huvudsakligen
arbete i kursen UVK 1
Syfte
- Utveckla förskollärarprogrammet genom att implementera och arbeta med estetiska
uttrycksformer i teoretiska kurser
- Hitta ett arbetssätt/metod som kan användas i samtliga lärarprogram
Långsiktiga mål
- Att Mittuniversitetets lärarprogram blir nationellt ledande på området
- Att fler konstformer införlivas i undervisningen (teater, dans, musik m fl)
- Att framtidens lärare har breddad kompetens samt trygghet i mötet med och
användandet av kultur
- Att framtidens barn får utveckla fler språk och uttryckssätt
Förstudien som del av pågående utveckling av
förskollärarprogrammet
• Arbetet med estetiska uttrycksformer kunde införlivas i ett nyligen påbörjat
utvecklingsarbete.
• Genom att arbeta med estetiska uttrycksformer vill vi
– Ge studenterna upplevelser och erfarenheter de kanske annars inte
skulle fått
– Ge studenterna möjlighet att utveckla många olika sätt att kommunicera
och uttrycka sig
– Ge olika verktyg att bearbeta innehåll i kurser
– Bredda och fördjupa undervisande lärares kompetens i att arbeta med
estetiska uttrycksformer
• Utveckla samarbetet med konstutövare som kan delta i undervisningen som
lärare på olika sätt
Val av estetisk uttrycksform i kursen
• Varför blev det just film?
– Arbete med I-pads innebär också att utveckla kompetenser i att
använda digitala verktyg
– Kunskap och kompetens att använda digitala verktyg är nödvändig för
att kunna arbeta med mål i Förskolans läroplan, Lpfö 98

Revidering av Lpfö 98 när det gäller digitala redskap och medier
– Kompetens att använda digitala verktyg är nödvändig för att bedriva
studier i Campus-distansform.
Vilka aktiviteter har vi genomfört?
• Kompetens i Digitala verktyg + Film som uttrycksform (UVK 1)
- Filmvisning och föreläsning m Malena Jansson: Se filmen ”Siv sover
vilse”, filmanalys som verktyg, filmteori, källkritik, aktivt val av film,
tillvarata upplevelsen med filmhandledning
- Föreläsning m Måns Berthas: Introduktion till filmskapande, manusarbete
- Eget filmskapande, bearbeta teoretiskt innehåll i kurs, process från
filmidé till färdig film, använda iPads – med stöd av professionella filmare
- Föreläsning/workshop med Linda Sternö: Kameran som verktyg för
lärande & inhämtande av kunskap, etiskt förhållningssätt, praktiska
övningar
• Kulturupplevelse för alla nya studenter vid terminsstart
- Skolföreställningen Black Forest med Norrdans visades med skolelever
som publik på scenen
Studenternas erfarenheter och tankar av arbetet med
filmskapande
• Några exempel
– Roligt att arbeta med film och digitala verktyg
• Kunskap om filmskapande och digitala verktyg
• Förståelse för vikten av kunskap om digitala resurser och IKT
• Kunskap om att arbeta med digitala verktyg och film i barngrupp
– Värdefullt med arbete i mindre grupper och i en annan arbetsform
• Stöd i lärandet
• Variation till det teoretiska
– Kunskaper som kommer till nytta i samarbete med kollegor, barn och
föräldrar
Arbetet fortsätter
• I termin 4, kursen UVK II, arbetar studenterna med muntlig framställning
tillsammans med Iso Porovic från Teater Västernorrland
– Utgångspunkt är en scen ur en pjäs om Elise Ottesen Jensen
– Genom att öva på muntlig framställning tränas aspekter av ledarskap på
ett konkret sätt
– Genom att arbeta i små tvärgrupper med estiska uttrycksformer lär
studenterna känna varandra bättre, lär och utvecklas tillsammans
• Fortsätta erbjuda en kulturupplevelse för alla nya studenter vid
terminsstart
Forskning om hur lärarskap utvecklas
• En början inom ramen för förstudien ”Kulturella uttrycksformer …”
– Studenters syn på hur yrkeskunnande utvecklas och hur utbildningen
olika inslag bidrar till det
• Utvärdering
• En kommande intervjustudie
• Följa några studenter genom utbildningen