PDF-dokument med information om alla

Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Varberg 7 april 2017
Block A
Block B
8:45 9:00 9:10 9:20 9:30
9:45
9:55 10:05 10:15
Block C
Block D
10:30 10:40 10:50 11:00
11:15 11:25 11:35 11:45
12:1012:50
A01
B01
C01
D01
VFU - pass
A02
B02
C02
D02
VFU - pass
Mässtid
08:45 -12:00
A09
B09
C09
D09
VFU - pass
A10
B10
C10
D10
VFU - pass
VFU-pass
12:10 - 12:50
Under varje rubrik finns information om starttid och stopptid på seminariepassen samt en passkod
som man kan hitta i schemat ovanför.
Anmälningsformuläret öppnas måndag 27 feb kl 08:30 och stängs onsdag 8 mars kl 13:00. Länk till
sidan för anmälningsformuläret kommer att finnas på:
http://www.hb.se/Samverkan/Samarbeta-med-studenter/Professionsdag-for-studenter-inomlararutbildningen/
Natur och Teknik utvecklarnas uppdrag i Falkenbergs kommun
Falkenbergs Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 09:00 – 09:30
Passkod: A01
Innehåll: Inspiration kring möjligheter att arbeta med natur och teknik i vardagen på förskola och
skola.
Alla CV:n kan bli bättre
Karriärservice Högskolan i Borås
Målgrupp: Alla studenter
Kl: 09:00 – 09:30
Passkod: A02
Innehåll: I CV-föreläsningen tittar vi närmare på hur du kan gå tillväga med ditt CV och vad som är
viktigt att tänka på. Du får tips på hur du kan göra ditt CV och ditt personliga brev bättre, då de är
viktiga verktyg på vägen mot en intervju.
10 konkreta tips på hur du når ett ännu bättre resultat som lärare
Borås Stad
Målgrupp: Grundskollärare
Kl: 09:10 – 09:40
Passkod: A09
Innehåll: SO-läraren Henrik Ärlig som blev årets pedagog för grundskolan år 2016 kommer under
detta seminarium att presentera 10 konkreta och handfasta tips på hur du kan nå ett ännu bättre
resultat med dina elever i skolan, både måluppfyllelsen och kring den personliga utvecklingen hos
eleverna. Exempelvis hur han arbetar med feedback kopplat till BFL, elevernas personliga målbild och
elevstyrda utvecklingssamtal. Välkommen!
~1~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Varberg 7 april 2017
Programmering i praktiken
Varbergs Kommun
Målgrupp: Grundskollärare år 4-9
Kl: 09:10 – 09:40
Passkod: A10
Innehåll: Vad innebär de förslagna förändringarna i läroplanen och vad kan det innebära i praktiken?
Hur kan vi höja statusen på förskolläraryrket?
Mölndals Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 09:45 – 10:15
Passkod: B01
Innehåll: Som förskollärare kan man få höra: " Jaha, jobbar du på dagis? Du passar barn, alltså...".
Hur kan vi höja statusen på förskolläraryrket? Förskollärarna Anja Sundell och Anette Eskilsson från
Mölndals stad vill lyfta frågan hur vi själva kan påverka synen på yrket.
Pedagogens förhållningssätt i mötet med människor
Borås Stad
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 09:45 – 10:15
Passkod: B02
Innehåll: Hur bemöter vi barn, vårdnadshavare och varandra? Hur bygger vi upp goda relationer?
Patrik Lundin och Linda Enander från Skattkistans förskola i Borås Stad berättar om hur de arbetar
med förskolans värdegrund.
G Suite och webbaserade läromedel i praktiken
Svenljunga Kommun
Målgrupp: Grundskollärare
Kl: 09:55 – 10:25
Passkod: B09
Innehåll: Hur skapar vi god undervisning och hur kan vi skapa arbetsområden där digitala resurser
blir en naturlig del? Hur påverkas elevernas lärprocesser när man har möjlighet att skapa elevaktiva
uppgifter och ge eleverna tillgång till sitt eget undervisnings-material? En föreläsning om hur vi som
pedagoger arbetar med Ipad/Cromebook, G Suite och webbaserade läromedel i praktiken.
Att spegla en Reggio filosofi
Varbergs Kommun
Målgrupp: Förskol- och grundskollärare
Kl: 09:55 – 10:25
Passkod: B10
Innehåll: En tolkning av hur man arbetar kring miljö och dokumentation ur ett Reggio Emilia
perspektiv.
Det gäller att göra vardagen begriplig för alla våra barn
Svenljunga Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 10:30 – 11:00
Passkod: C01
Innehåll: På många sätt tar vi barnens rätt till kommunikationen för givet, men hur arbetar vi
medvetet för att säkerställa att alla får utveckla sina kommunikativa förmågor? Vilka sätt erbjuder
vår verksamhet? Hur ser vi till att vardagen blir begriplig och förutsägbar för alla barn? Pedagogerna
på Landbo förskola i Svenljunga kommun berättar om hur de praktiskt arbetar med Alternativ
Kompletterande Kommunikation (AKK)
~2~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Varberg 7 april 2017
Lust att lära genom delaktighet och inflytande
Västra Göteborg
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 10:30 –11:00
Passkod: C02
Innehåll: Svante Orells förskola arbetar med fokus på barns delaktighet och inflytande. När barnen
fick makt och möjlighet att göra samlingen till sin, på "sitt språk", skapande och lek, dekonstruerades,
(omtolkades) samlingen som traditionellt begrepp. Barnen blev aktiva medkonstruktörer av kultur
och kunskap på sin förskola. Någon vet vad ett barn är men ingen vet vad det kan bli. Någon vet vad
en samling är men ingen vet vad den kan bli!
Det Digitala Barnet - producent istället för konsument
Kungsbacka Kommun
Målgrupp: Förskol- och grundskollärare
Kl: 10:40 –11:10
Passkod: C09
Innehåll: Möt det digitala barnet i förskolan. Alla har vi diskuterat hur ska vi möta våra barn i
förskolan för att de ska få en bra digital kompetens. Så här gör vi!
Hur motiverar vi lärare våra elever till att lära sig nya saker? Hur får vi dem
att nå sina mål?
Kungsbacka Kommun
Målgrupp: Grundskollärare år 4-9
Kl: 11:15 –11:45
Passkod: D01
Innehåll: Forskning har visat att motivationen till att lära sig något ökar, om du vet att någon annan
har glädje och/eller nytta av din nya kunskap. Det kallas då för värdeskapande lärande. Vi är tre
lärare som arbetar i år 4-6 på en skola där värdeskapande lärande fokuseras. I detta arbete använder
vi en app tillsammans med eleverna. Med den appen kan lärare få en sluten dialog med varje elev
och justera undervisningen snabbt vid behov. Med fortlöpande återkoppling från läraren får eleverna
bättre struktur och stöd i reflektionen kring vad de gör och lär sig i skolan. Appen heter Loop me. Vi
tänker berätta mer om hur den fungerar och hur vi har arbetat med den hitintills i våra klasser.
Vidga perspektiv för att rusta barn och elever för en komplex och oviss
framtid
Kungsbacka Kommun
Målgrupp: Förskol- och grundskollärare
Kl: 11:25 –11:55
Passkod: D09
Innehåll: Samverkan mellan utbildning och omvärld integrerat i undervisningen är en förutsättning
för utveckling i Kungsbacka. Att stärka enterprenöriella kompetenser, skapa relationer i med
omgivande samhälle, arbeta motivationshöjande och sätta sig själv i en samhällelig kontext för ökad
måluppfyllese i både på förskola och skola.
~3~