radioaktiva ämnen i dricksvatten

Välkommen till en utbildning om
radioaktiva ämnen i dricksvatten
Tid: 19–20 april 2017 (dag 2 riktar sig främst till laboratoriepersonal)
Plats: Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna strandväg 96, Solna
Kursavgift: 3 600 kronor per dag exkl. moms
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge kunskaper om naturligt förekommande radioaktiva ämnen
i dricksvatten. Den tar även upp geologi, stråldoser och hälsoeffekter, vilka regler
som gäller (med särskilt fokus på de nya kraven i dricksvattenföreskrifterna), vilka
myndigheter som ansvarar för frågan samt vilka åtgärder som kan vidtas för att
sänka halterna av radionuklider i vatten.
Målgrupp
Kursen riktar sig till miljö- och hälsoskyddspersonal, laboratoriepersonal,
vattenproducenter, livsmedelsinspektörer, intresseorganisationer och andra som
arbetar med vattenfrågor.
Anmälan
Anmäl dig till Andrea Wolde, [email protected], senast den 13 april 2017.
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Meddela om du vill gå en eller två
dagar. Alla kursdeltagare får intyg, men för att få göra kursprov krävs att du deltar
båda dagarna.
Mer information
Kontakta Andrea Wolde, [email protected], eller på telefon 08-799 41 93,
om du har frågor om kursens upplägg.
Program
19 april
08.45 Kaffe och registrering
09.15 Introduktion – radioaktivitet i dricksvatten Kirlna Skeppström, Strålsäkerhetsmyndigheten
09.45 Geologi – förekomsten av radon och andra radioaktiva ämnen i vatten
Bo Thunholm, SGU
10.50 Stråldoser och hälsoeffekter
Kirlna Skeppström
11.30Lunch
12.30 Regler avseende radioaktivitet i dricksvatten och nytt EU-direktiv
Sandra Strandh, Livsmedelsverket
13.10 Tolkning och tillämpning av nya regler i dricksvattenföreskrifterna
Kirlna Skeppström
13.50 Kaffe
14.10 Riskuppfattning, riskkommunikation och rådgivning till allmänheten
Peter Modin, konsult inom riskkommunikation
15.40 Åtgärder mot radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten
Kirlna Skeppström
16.10 Diskussion och sammanfattning av dagen (20 min)
20 april
08.30
15.00
Under dagen finns möjlighet till fördjupning inom analysprocedurer och
andra aspekter av mätning. Dagen bygger till stora delar på
kursdeltagarnas önskemål.
Kursprov (90 min)
Med reservation för ändringar