newsify - rapport

NEWSIFY - RAPPORT
Robin Johannson
Patrik Lundin
Millie Gutestam
Per Sonberg
INTRODUCTION
1
BAKGRUND
Tidningsindustrin befinner sig just nu i en kris, minskade intäkter från
försäljning och annonser tvingar branschen att satsa på digitala kommunikationskanaler. På internet levereras nyheter från både granskade
och fria källor till konsumenter kostnadsfritt. Människor är inte längre
villiga att betala för innehållet och väljer därför bort prenumerationer på
papperstidningar. Många tidningar har försökt att återfå lönsamhet i
verksamheten genom att låsa artiklar och innehåll för besökare alternativt fylla hemsidan med reklam. Dessa metoder har däremot inte varit
lika lönsamma som önskat. För att nyhetsleverantörerna ska kunna
överleva detta förändrade beteendemönster hos konsumenterna måste
en omorganisation inom verksamheten ske för att finna nya sätt att leverera önskat värde till kunderna. Genom att titta på tidningsbranschen
med ett tjänstecentrerad tankesätt kan vi omvärdera våra kompetenser
och etablera nya strategier och metoder för att leverera bästa möjliga
värde till kunderna.
2
KONKURRENTANALYS
Som tidigare nämnt befinner sig tidningsbranschen i en stor förändring, där många tidningsförlag
bestämmer sig för att börja utveckla mer och mer för digitala plattformar. Detta har lett till en stor
konkurrens mellan olika företag och tjänster. Tjänster som samlar nyheter från flera källor har börjat
dyka upp på marknaden, vilket leder till att papperstidningsindustrin blir lidande. Samtidigt konkurrerar dessa tjänster med varandra om att locka till sig nya kunder.
Omni.se - Sveriges bästa nyhetsapp
Omni granskar innehåll från nationella och globala nyhetskällor samt sammanfattar och publicerar artiklar ur ett opartiskt perspektiv som länkar vidare läsaren till ursprungskällan. I deras mobila
tjänst kan du skräddarsy ditt eget flöde och få notiser när något inträffar. Deras webbtjänst har en
ren och modern layout men saknar möjligheten till personliga inställningar. Att använda Omni är gratis och deras verksamhet finansieras av annonser som utvecklats med ambitioner att uppskattas av
såväl läsare som annonsörer. Omni är ett projekt skapat av mediagruppen Schibsted vilka är tydliga
med att visa att det innehåll som publiceras är opartiskt för att bibehålla trovärdighet för sina läsare.
3
INVESTIGATE
Google News
Google News sammanställer nyheter från tusentals nyhetskällor världen över. All publicering på
Google News hanteras av en nyhetsalgoritm, helt utan mänsklig inblandning. Flödet kan skräddarsys
och hämtas som RSS- och XMLflöde.
4
CUSTOMER JOURNEY
Vi valde att skapa en Customer Journey för att få en överblick över våra användare, vilka mål de har samt vad de har för förväntningar på vår tjänst.
Genom att skapa en Costumer Journey kunde vi identifiera de interaktioner våra framtida användare kommer att ha med vår tjänst/vårt företag [1].
Genom att skapa en Customer Journey har vi även fått en större förståelse för
den kontext våra användare och framtida konsumenter verkar och lever i. Vi
kan genom att samla in data på detta sätt bättre förstå vad våra användare vill
uppnå samt vad deras motivationer och frustrationer är. Då vi arbetar med att
skapa en ny tjänst är det ett viktigt steg för oss att lära känna våra användare,
vilket vi lättare har kunnat göra genom att kartlägga dem i form av en Customer
Journey.
5
6
STAKEHOLDER MAPPING
I ett tidigt skede i projektet “mapade” vi våra
stakeholders. Genom att göra detta tidigt
och ofta i projektet, kan vi lättare vinna stöd
från våra stakeholders och på ett bättre sätt
få dem att förstå fördelerna med vårt projekt [2]. Vi har analyserat den tänkta verksamheten utefter vilka individer, företag
och organisationer som verksamheten är
och kommer vara beroende av i framtiden.
Stakeholder maping kartlägger även på vilka
tänkbara sätt dessa kan påverka verksamhetens utveckling i positiv respektive negativ riktning. I kärnan finns företagets hjärta
med ägare, personal och ledning. Utanför
kärnan finner vi direkta stakeholders, alltså
verksamhetens pelare som har direkt positiv respektive negativ påverkan på verksamhetens tillväxt och välmående. Längst ut
i cirkeln finner vi de stakeholders som inte
har en direkt påtaglig påverkan på företaget,
men som trots detta vid förändring kan innebära vinning eller förlust när det kommer
till intäkter och utveckling.
7
INSIGHTS
8
INTERVJUER
Vi har samlat in empiri via en enkät för att skapa oss en överblick av hur människor tar del av nyhetstjänster idag samt vilka för- och nackdelar som finns med
befintliga nyhetskanaler. Empirin visar att en stor del av användarna tycker att
nyhetstjänster på mobila plattformer är smidiga och mer hållbara i längden, men
även att tidningarna är fulla med irrelevanta nyheter som inte intresserar användaren. Vi frågade även användarna vad de efterfrågar av en nyhetstjänst samt om
de skulle vara villiga att använda sig av en sådan. De flesta tyckte att bara nyheter
efter intresse ska visas, det vill säga att nyheterna ska filtreras efter användarens
intresse. Enkäten visade på att en sådan nyhetstjänst/nyhetsapplikation med ett
anpassningsbart nyhetsflöde var något som efterfrågades idag.
9
PERSONA
Vår persona är en man på 25 år som använder sig
av en smartphone för att ta del av nyheter. Han är
intresserad av seriösa nyheter med pålitliga källor
och ser irrelevanta nyheter och reklam som störningsmoment. Han vill bara få upp de nyheterna som
han är intresserat av i sitt flöde. Enligt honom är digitala tidningar en mer hållbar lösning än papperstidningar. En annan fördel med digitala tidningar är att
de är smidiga och lättillgängliga, därför väljer han
att läsa digitala tidningar över traditionella papperstidningar.
Eftersom att han inte har tid att läsa tidningen hemma på morgonen läser han den på sin smartphone.
Han är intresserad av flera olika tidningar vilket leder
till att han pendlar fram och tillbaka mellan olika nyhetstjänster. Han önskar att det fanns en tjänst som
kunde inkludera alla nyheter som han var intresserad av och samlade dem på en plattform. Eftersom
han stör sig på all reklam skulle han även kunna
tänka sig betala för en sådan tjänst och därmed få
den reklamfri. Då han förr betalat för den traditionella papperstidningen ser han alltså inga bekymmer
med att betala för en sådan tjänst.
10
SWOT
IDEATE
11
Vi valde att utföra en SWOT-analys för att undersöka
hur företaget ligger till idag samt vilka möjligheter och
hot vi står inför i framtiden. Genom denna analys ser
vi tydligt att det både är en fördel och nackdel för företaget att vi inte äger eller producerar något innehåll
på tjänsten. Då användaren har möjligheten att anpassa innehållet efter eget intresse betyder det att vi
kan samla in mycket data kring användarnas beteendemönster vilket är en styrka för företaget. Detta
skapar i sin tur en möjlighet för Newsify
att sälja vidare denna information till andra företag för
att öka sina intäkter. Då tjänsten är sömlös och kan
röra sig över många olika plattformar öppnar det upp
för möjligheter att samarbeta med andra företag för
att skapa mervärde för våra kunder. SWOT-analysen
hjälper oss att kartlägga våra styrkor och möjligheter,
men framförallt våra svagheter och hot, för att på så
sätt vara medvetna om de hinder vi kan stöta på i
framtiden. Detta leder till att vi på ett bättre sätt kan
ligga steget före och försöka vända våra svagheter till
styrkor.
12
PEST
Då vi arbetar med en ny affärsidé valde vi även att utföra en
PEST-analys för att kunna kartlägga och förutse de förändringar som kan ske i vår omgivning och som kan ha direkta
påföljder för företaget. Utifrån denna analys kan vi lättare se
de möjligheter alternativt hot dessa förändringar kan bidra
med till vårt företag och på så sätt ta fram strategier för hur
vi kan arbeta med dem [3]. Då vår tjänst är tänkt att kunna användas internationellt måste vi ta hänsyn till politiska
13
PORTERS FIVE FORCES
faktorer i flera olika länder som kan ha direkt påverkan på
vår tjänst/vårt företag. Teknologiska faktorer är också viktiga att kartlägga då vår tjänst kommer att användas på digitala plattformar. Därför är det viktigt att förutse vilka teknologiska faktorer som skulle kunna störa utvecklingen av vår
tjänst, men även i ett tidigt skede försöka se de möjligheter
nya teknologiska faktorer öppnar upp för vårt företag.
Vi har utfört Porters Five Forces för att skapa
oss en inblick i hur användaren, konkurrenter
och leverantörer påverkar och kommer att
påverka företaget i framtiden. Genom att utföra Porters Five Forces insåg vi att det är en
stor marknad vi arbetar i där det finns många andra tidningar och liknande tjänster som
konkurrerar med vår tjänst. Det vår tjänst är
mest beroende av är leverantörer och kunder.
Under leverantörer ingår både tidningar, Big
Data-leverantörer och reklamdistributörer.
Detta utgör den viktiga grunden för att tjänsten ska fungera. Eftersom marknaden är så
pass stor skapar det en stor krets av konkurrenter vilket minskar hotet av nya aktörer som
tar sig in och stannar kvar på marknaden. En
stor marknad med andra stora tidningar och
liknande tjänster ökar risken för att vår tjänst
blir mindre attraktiv för kunderna. Därför är
det viktigt att vår tjänst ständigt uppdateras
och utvecklas så att den fortsätter attrahera
kunder trots den snabba utvecklingen på
marknaden.
14
SERVICE BLUEPRINT
Polaine, Reason, & Løvlie (2013) menar att verktyget Service Blueprint passar sig både för att
analysera en existerande tjänst men också för att testa hur en ny innovativ tjänst klarar sig
på marknaden i ett tidigt utvecklingsstadie. Vi har använt oss av en Service Blueprint för att
utforska samband mellan kundens olika “touchpoints” och arbetet som pågår i bakgrunden
för att lokalisera kritiska punkter i tjänstens flöde. I vår Service Blueprint har vi omfattat fyra
steg som en kund kan gå igenom. Marknadsföringen sker primärt i etablerade digitala plattformar som riktar sig till en stor målgrupp. Vid registrering knyts Newsify till ditt digitala
liv och betalningen etableras via prenumeration månadsvis. Första gången kunden besöker
tjänsten samlas data in från andra tjänster där kunden verkar och skapar ett personligt flöde
utifrån intressen och aktiviteter. Flödet blandas med aktuella, viktiga och intressebaserade
nyheter. I bakgrunden behandlar och publicerar tjänsten artiklar från olika källor som märks
upp med taggar. Utifrån taggarna avgör logaritmen vilka av kunderna som intresserar sig för
artikeln.
15
16
På internet kan vi finna information om människors beteende och intressen
som vi använder för att leverera rätt nyheter till rätt person. För att kunna
särskilja oss från andra tjänster har vi fokuserat på värden som säkerhet och
personanpassat innehåll. Nyheter ska inte längre publiceras statiskt utan ska
utvecklas till ett levande forum för aktuella händelser.
17
KONCEPTBESKRIVNING
Newsify samlar in nyheter från flera olika källor, både svenska och internationella. Nyheterna behandlas från ett objektivt perspektiv och presenteras
efter relevans för dig. Nyheter presenteras sömlöst i ett flöde med ren design
och fokus på ett modernt intryck. För att uppmana användare till ett mer innovativt och frekvent användande ska nyheter kunna delas mellan vänner
och även diskuteras privat i ett eget forum. Newsify ska ge dig en känsla
av trygghet och säkerhet genom att ständigt hålla dig informerad om akuta
händelser och olyckor i världen samt i din omgivning. Tjänsten Newsify fokuserar på att leverera rätt nyheter till rätt person, genom ett individanpassat
flöde. Du som användare får nyheter i ditt flöde som är anpassade efter ditt
användarbeteende på internet, alltså det du är intresserad av. Det finns även
möjlighet att ytterligare individanpassa ditt nyhetsflöde genom att själv välja
vad du är intresserad av.
18
AFFÄRSMODELL
IMPLEMENT
19
Newsify har för avsikt att generera intäkter via handel med Big Data, reklamfri prenumerationstjänst samt reklamfinansierat innehåll. Newsify som
tjänst kräver stora mängder personlig data för att generera automatiserat
användaranpassat innehåll. Newsify har för avsikt att använda Big Data för
att ytterligare förbättra upplevelsen för användaren samt de som publicerar
nyheter på tjänsten. Newsifys affärsidé är att skapa ett bättre nyhetsflöde
för användare på digitala plattformar samt att skapa nya intäktsmöjligheter
för nyhetsindustrin.
20
DESIGNSTRATEGIER
För att Newsify ska stärka sin position och bli (Sveriges) ledande leverantör av nyheter vill vi arbeta med
att öka tjänstens värde. För att göra detta har vi tagit fram tre mål i form av designstrategier att följa i det
fortsatta designarbetet. Dessa riklinjer ska hjälpa stärka Newsify gentemot andra tjänster och företag på
marknaden.
STÄNDIG UTVECKLING
Företaget ska vara öppet för ny teknik och möjligheter för att expandera till nya plattformar och hålla
tjänsten välutvecklad och ledande på marknaden.
ANVÄNDARFOKUS
Newsify ska sätta individen och dess behov i fokus. Detta genom att leverera rätt nyheter till rätt person
genom ett användaranpassat innehåll.
21
Med hjälp av verktyget Business Model Canvas har
företagets behov och styrkor identifierats samt kartlagt vilka nyckelkompetenser Newsify är beroende av
i sin kärnverksamhet [4]. Med hjälp av Business Model
Canvas identifierades tre kundgrupper som kommer
att ha en större betydelse för företaget. Annonsörer
som köper annonsplatsers som visas i tjänsten för
icke-betalande kunder, betalande kunder som använder tjänsten samt nyhetsbyråer som levererar artiklar till Newsify.
Huvudsakliga touchpoints med Newsify är dess webbplats, diverse app-affärer samt sociala medier. Det som
särskiljer Newsify från konkurrenterna är genomtänkt
upplägg och layout där användarens behov är i fokus.
Newsifys värde byggs upp med ett konkurrenskraftigt
pris, tillgänglighet, automatiserad personanpassning,
reklamfritt för prenumeranter samt relevant reklam
för icke-prenumeranter.
RELEVANTA NYHETER
Tjänsten ska leverera intressanta och relevanta nyheter till läsaren oberoende av politiska åsikter.
22
REFERENSLISTA
[1] http://www.smashingmagazine.com/2015/01/all-about-customer-journey-mapping/
hämtad den 2 januari 2016 kl 10:38
[2] https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm hämtad den 8 januari 2016 kl
11:43
[3] https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_09.htm hämtad den 6 januari 2016 kl
13:11
[4] https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s hämtad den 8 januari 2016 kl 16:55
Polaine, A., Reason, B., & Løvlie, L. (2013). Service Design: From insight to implementation. Rosenfeld Media
23