2017-03-07 1 (1) Bilaga 1 – Lägesbeskrivning

2017-03-07
1 (1)
Bilaga 1 – Lägesbeskrivning
Figur 1. Del av framtidskartan i Järfälla kommuns översiktsplan med skjutbanans
läge markerad med röd ring. Området är ett utpekat natur- och friluftsområde.
Figur 2. Lövsta skjutbanas läge i förhållande till Görvälns naturreservat (gränsen
markerad med grön linje) samt Upplandsleden.
06 02 Bilaga 1 Lägesbeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Kjersti Wik, miljöinspektör
Telefon: 08 580 291 85 (direkt)
Fax:
Besöksadress: Riddarplatsen 5
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082