(1) Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2017

2017-03-08
1 (1)
Miljö- och bygglovsnämnden
Dnr Mbn 2017-10 KON
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen
1.
Kajer mot det gröna – muntlig information av Anders C Eriksson.
2.
Aktuella bygglov och detaljplaner – muntlig information av Amanda Touman
Redstorm.
3.
Effektmål 2018 – muntlig information av Karin Seleborg.
Bygg- och miljöförvaltningen
Ekonomi- och verksamhetsstöd
Emma Jacobsson, Nämndsekreterare/Jurist
Telefon: 08-580 284 13 (direkt)
Fax:
Besöksadress: Riddarplatsen 5, 8 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082