Change Management Forum 2017

INBJUDAN
Change Management Forum 2017
Fredag 12 maj 2017 kl. 8.30
Välkommen till Implements årliga
event, Change Management Forum
2017. Temat är ”Förändringsarbete
i förändringarnas tid”. Vi vänder oss
till dig som leder förändringsarbete
i företag och organisationer.
Programmet innehåller en s­ pännande
mix av föredrag, ­case-presentationer,
panelsamtal och interaktiva workshops.
Vi hör ofta att ”förändring förändras”,
ett slags gradvis skifte där förändringarna vi står inför upplevs som större
och mer komplexa än någonsin tidigare. Hastigheten och kraften i såväl
teknikförändringar, inte minst digitalisering, som samhällsförändringar formar det nya ”förändringslandskapet”.
Detta nya landskap befolkas också av
en ny generation medarbetare och
konsumenter, ”millenniegenerationen”
eller ”digital natives”.
Traditionellt har vi förlitat oss på ett
sekventiellt och projektorienterat
förändringsarbete där tydliga mål­
bilder bryts ned till hanterbara delmål
och ­aktiviteter som möjliggör upp­
följning och ett strukturerat arbetssätt. Ofta sker detta ”top-down”, där
några få personer analyserar, tänker
och beslutar och ”lämnar över” till den
stora gruppen som förväntas genomföra resultatet. Förändringsledning
har primärt varit inriktad på att få
denna överlämning att fungera – med
VID ÅRETS CHANGE MANAGEMENT FORUM KOMMER VI ATT FÅ HÖRA OM
08.30 till 10.00 Del 1: Presentationer och dialog:
Aftonbladets förändringsresa med Sofia Olsson Olsén,
chefredaktör och VD
Förändringsarbete i den digitala startup-världen med
Åsa Bredin, Chief Development Officer på NetEnt
Storskalig organisationsförändring inför öppen ridå
med Henrik Magnusson, Head IT Channels, SEB
10.30 till 12.00 Del 2: Två parallella workshops kring nya sätt att
arbeta med förändring samt nya generationers krav
på förändringsarbete.
implementconsultinggroup.com
­ arierande resultat. Men vad händer
v
om tiden inte finns? Om vi måste hitta
snabbare sätt och andra former att
driva förändringsarbetet? Om kun­
skapen om förändrade kundbeteenden,
konkurrenter och digitalisering finns på
många olika ställen i organisationen?
PRAKTISK INFORMATION
Datum och tid
Fredag 12 maj 2017
kl. 8.30 till 12.00
Frukost serveras från kl. 8.00
Plats
Norra Latin, Pelarsalen
Drottninggatan 71 B
Pris
Fritt inträde
Anmälan
implementconsultinggroup.com/
CMforum2017
Kontakt
Om du har frågor om eventet,
kontakta:
ÌÌ Alexander Crawford
070 960 44 44
[email protected]