Här hittar du blanketten för utländska banker

Avtalsnummer hos Visma: 791 74
Anmäl eller ändra lönekonto i utländsk bank
Submit or change your salary payment account details
for a bank outside of Sweden
Skicka blanketten till din löneadministratör
Send the form to your payroll administrators
Löntagare | Employee
Efternamn | Surname
Förnamn | First name
Personnummer eller
| Swedish personal number or
samordningsnummer, 10 siffror
coordination number, 10 digits
E-postadress | E-mail
C/o-adress | C/o address
Adress | Address
Postnummer och ort | Postal code and locality
Land | Country
Lönekonto | Salary payment account
Bankens namn | Name of the bank
Mottagande banks BIC/SWIFT-adress (obligatoriskt till alla länder) | BIC/SWIFT address of receiving bank (mandatory for all countries)
Kontonummer (IBAN obligatoriskt inom Europa) | Account number (IBAN mandatory within Europe)
Valutakod | Currency code (3 pos)
Vissa länder kräver förutom en BIC/SWIFT-adress även annat för att betalningen ska komma fram.
Det kan krävas att du anger en bankkod och ett bank-ID. Mer information om detta hittar du på nästa
sida.
Some countries not only require a BIC/SWIFT address but also have other requirements for payments
to reach their destination. There may be a need to specify a bank code and a bank ID. More
information about this follows on the next page.
Landsspecifika krav | Country-specific requirements
Bankkod | Bank code
Underskrift | Signature
Ort och datum | Place and date
Underskrift | Signature
Namnförtydligande | Name in print
Bank-ID | Bank ID