Styrelsemöte nr 8/2012

Bilaga 0
Styrelsemöte nr 3/2017
Dag
8 mars 2017
Tid
9.00 – 15.00
Plats
Forum Syd, lokal: Tanzania
Dagordning
Formalia
Kl. 09.00 – 09.10
Fastställande av dagordning
-Val av justerare
-Anmälan övriga ärenden
-Anmälan inkomna skrivelser och andra handlingar
Bil 0
Information
Kl. 09.10 – 09.50
Rapport från Generalsekreteraren (15 min)
Lisa Sjöblom
Muntligt
Rapport om Going Glocal (15 min)
Lisa Sjöblom
Muntligt
Ekonomisk rapport (10 min)
Ewa Stenberg
Muntligt
Diskussion
Kl. 09.50 – 10.10
Preliminär budget 2017 (20 min)
Ewa Stenberg
Beslut
Kl. 10.10 – 10.40
Ansvarig för visselblåsarsystemet (10 min)
Lisa Sjöblom
Bil 2
Datum för höstens styrelsemöten (10 min)
Sara Strandell Dalius
Bil 3
Intern kontroll (10 min)
Lisa Sjöblom
Bil 4
Fika
Kl. 10.40 – 10.50
Diskussion
Kl. 10.50 – 12.10
Forum Syds styrdokument (80 min)
Lisa Sjöblom
Bil 1
Muntligt
Lunch
Kl. 12.10 – 13.10
Diskussion
Kl. 13.10 – 14.20
Årsrapport (20 min)
Sanna Gustafsson,
Bil 5
Jonatan Grinde,
Britt-Louis Andersson
Årsredovisning (20 min)
Ewa Stenberg och
Bil 6
Jonatan Grinde
Plan for Operations 2018 (30 min)
Ida Ragnarsson
Fika
Kl. 14.20 – 14.30
Diskussion
Kl. 14.30 – 14.50
Årsmötet, innehåll och propositioner (20 min)
Markus Malm,
Victoria Enström och
Sara Strandell Dalius
Mötets avslutande
Kl. 14.50 – 15.00
Nästkommande möte (5 min)
Mötet avslutas (5 min)
Bilaga 7
Bil 8, Bil 9
och Bil 10