1 (3) 2017-03-07 Dnr Mbn 2017-158 KON

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (3)
2017-03-07
Dnr Mbn 2017-158 KON
Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning
Förslag till beslut
Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden
1. Reviderad delegeringsordning fastställs att gälla från och med 2017-03-21 och
tills vidare.
Ärendet i korthet
En delegeringsordning är ett levande dokument som löpande behöver uppdateras för
att vara aktuell. I samband med att kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer
för hantering av arkiv (fastställd den 7 november 2016, § 163) så har en översyn av
miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning gjorts. För att kunna möjliggöra
en effektiv verksamhet så föreslår bygg- och miljöförvaltningen några ändringar i
nämndens delegeringsordning.
Handlingar
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse
2. Förslag till ändrad delegeringsordning
3. Nu gällande delegeringsordning
2017-03-07
2017-03-07
2016-04-05
Bakgrund
Kommunala nämnder har långtgående möjligheter att delegera beslutanderätt till ett
utskott, en förtroendevald eller en anställd i kommunen. Syftet med att delegera
beslutanderätten är dels att förtroendevalda ska kunna ägna sig åt principiella och
särskilt viktiga ärenden och dels att möjliggöra en effektivare verksamhet genom
kortare beslutsvägar och snabbare handläggningar.
Delegeringsordningen är ett av de främst verktyg som förvaltningen har för att kunna
utföra de uppgifter som ålagts nämnden. Det är därför viktigt att
delegeringsordningen är uppdaterad och stämmer väl överens med de krav som ställs
på verksamheten samtidigt som den tillgodoser demokratiintresset och medborgarens
rätt till insyn i nämndens åtaganden.
En översyn av miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning har gjorts i
samband med att kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för hantering av
arkiv i Järfälla kommun.
Bygg- och miljöförvaltningen
Ekonomi- och verksamhetsstöd
Emma Jacobsson, Nämndsekreterare/Jurist
Telefon: 08-580 284 13 (direkt)
Fax:
Besöksadress: Riddarplatsen 5, 8 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2017-03-07
2 (3)
Ändringar i delegeringsordningen
De föreslagna ändringarna är markerade i röd text i delegeringsordningen med
ändringar (bilaga 1).
Försättsbladet
Rubriken ”Delegeringsordning och arbetsordning” har ändrats till
”Delegeringsordning”.
Ett nytt stycke och en ny rubrik om vidaredelegering av beslutanderätt har lagts till.
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) så kan nämnden delegera sin
beslutanderätt till förvaltningschefen. Förvaltningschefen kan i sin tur delegera
beslutanderätten vidare till andra tjänstepersoner inom förvaltningen enligt 6 kap. 37
§ kommunallagen.
Formerna för anmälan av delegeringsbeslut har flyttats från rubriken
”Delegeringsordning” till en egen, ny rubrik som heter ”Anmälan av
delegeringsbeslut”.
Ny kolumn
En ny kolumn som heter ”Vidaredelegerat till” har lagts till (se om vidaredelegering
av beslutanderätt ovan).
Punkt 1.3
I texten har det lagts till att delegaterna även har rätt att själva företräda nämnden
inför myndighet, domstol och vid förrättning. Det ger delegaterna möjlighet att till
exempel upprätta och skriva under yttranden och svaromål till myndigheter och
domstolar vid de fall där det inte bedöms nödvändigt att anlita ett ombud. Eftersom
detta innebär en utökad befogenhet för förvaltningen så tas vidaredelegationen till
tillsynschefen respektive bygglovchefen i punkt 1.3 a) samt b) bort.
Punkt 1.6
Ett beslut om att helt eller delvis avslå en begäran om att få ta del av allmänna
handlingar kräver stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En anmärkning
har därför lagts till om att vid behov så ska samråd ske med förvaltningsjurist eller
kommunjurist. En liknande anmärkning finns även i kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Punkt 1.9
Texten har ändrats formellt på så sätt att ”dokumenthanteringsplan” har döpts om till
”hanteringsanvisning (dokumenthanteringsplan)”. Enligt de nya riktlinjerna för
hantering av arkiv i kommunen så ska nämndernas dokumenthanteringsplaner
numera heta hanteringsanvisningar. Eftersom det nya begreppet ännu inte är
vedertaget inom kommunen så har vi valt att skriva dokumenthanteringsplan inom
parantes.
Punkt 1.11
En ny punkt om att besluta om gallring av nämndens allmänna handlingar har lagts
till. Enligt de nya riktlinjerna för hantering av arkiv så ska varje nämnd fatta beslut
om gallring av allmänna handlingar (tidigare har det beslutats av arkivmyndigheten).
2017-03-07
3 (3)
Punkt 3.1
En ny mening har lagts till i anmärkningen för att förtydliga att delegaterna får
underteckna avtal med leverantörerna efter beslut om upphandling. Tecknande av
avtal utgör verkställighet till det bakomliggande beslutet om upphandling. En
liknande anmärkning finns även i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Punkt 7.2.2
En ny punkt har lagts till som ger delegaterna möjlighet att besluta om tillfälliga
tillstånd för markupplåtelser i naturreservat i fall där länsstyrelsen, genom
föreskrifter, gett kommunen möjlighet att meddela sådana tillstånd. I nu gällande
delegeringsordning (bilaga 2) har delegaterna bara möjlighet att besluta om sådana
tillstånd från föreskrifter som kommunen meddelat (punkt 7.2.1).
Slutsatser
Det är vår uppfattning att de föreslagna ändringarna i miljö- och bygglovsnämndens
delegeringsordning skulle förbättra effektiviteten i verksamheten och samtidigt
tillgodose medborgarens rätt till insyn i nämndens åtaganden.
Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör
Karin Seleborg
Miljö- och bygglovschef
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen (för publicering på intranätet)