och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2015-411 Beslut

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-07
Sida 1 av 6
Miljö- och bygglovsnämnden
Dnr Mbn 2015-411
Beslut om försiktighetsmått, Bromma Jaktskytteklubb, Lövsta skjutbana
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsenhetens förslag.
Bromma Jaktskytteklubb, med organisationsnummer 802412-0324, ska vidta följande försiktighetsmått:
1.
Vidta sådana begränsningar av verksamheten så att riktvärdet om 60 dBA i
närliggande friluftsområde inte överskrids. Föreliggande bullernivåer har
fastställts i bullerutredning daterad 2016-10-08 (bilaga 3).
2.
Beslutet börjar gälla 6 månader efter att det vunnit laga kraft.
3.
Detta beslut kompletterar beslut Mbn dnr 2003-18 daterat 2003-02-24 och
fastställt av Miljödomstolen 2006-05-03.
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2, 3, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 § miljöbalken
(1998:808), samt med hänvisning till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
skjutbanor (NFS 2015:15).
Ärendet i korthet
Under 2016 togs på uppdrag av Miljö- och bygglovsnämnden en bullerutredning
fram för att klarlägga vilka bullernivåer som verksamheten på Lövsta skjutbana ger
upphov till, i synnerhet inom det närliggande friluftsområdet som till stor del ingår i
Görvälns naturreservat. Enligt resultatet innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden
för friluftsområde för samtliga skjutvarianter vilket föranleder detta beslut om försiktighetsmått.
Handlingar:
1. Lägesbeskrivning
2. Sammanställning av enkäter
3. Bullerutredning
4. Jämförelse mätning/beräkning
5. Bemötande av inkomna synpunkter
6. Synpunkter 2016-12-13
Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskydd
Telefon växel: 08-580 285 00
Fax: 08-580 174 15
Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043
Sida 2av 6
BEDÖMNING
Lagrum
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk (miljöbalken) samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad
som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas (26 kap, 9 § miljöbalken). Miljöoch bygglovsnämnden anser att det är motiverat att verksamheten begränsas för att
säkerställa att Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från skjutbanor uppfylls.
Alla som bedriver eller avser (planerar) att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (2 kap, 3 § miljöbalken). Då andelen störda i området är stor anser miljö- och bygglovsnämnden att
risk för människors hälsa och miljön föreligger och att det därmed finns anledning att
besluta om nya försiktighetsmått för att riktvärdena ska innehållas.
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. (2 kap, 6 § miljöbalken). Då skjutbanans lokalisering i dagsläget inte är lämplig i miljöbalkens mening
måste verksamheten inskränkas genom ytterligare försiktighetsmått med anledning
av de höga bullernivåerna i friluftsområdet.
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket (i 2 kap Miljöbalken) gäller i den utsträckning
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder (2 kap, 7 § miljöbalken). Miljö- och bygglovsnämnden
anser att den inskränkning av verksamheten som beslutet innebär är skälig då verksamheten orsakar stora störningar och risk för olägenhet för människors hälsa samt
att det finns möjlighet att utöva övriga typer av skytte på andra platser i länet.
Naturvårdsverket har meddelat allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS
2005:15) där riktvärden för bostäder och friluftsområden ingår. Råden beskriver även
hur en bullerutredning ska tas fram. Miljö- och bygglovsnämnden beaktar riktvärdena i sin bedömning om risk för olägenhet föreligger samt som utgångspunkt i de
försiktighetsmått som meddelas i detta beslut.
Miljö- och bygglovsnämnden gör följande bedömning
Relevanta riktvärden
Naturvårdsverket har meddelat riktvärden för skjutbanor i allmänna råd (NFS
2005:15). Riktvärdena är anpassade efter banans ålder och ombyggnadsnivå samt
vilka skyddsobjekt som finns på platsen.
Då Lövsta skjutbana inte genomgått några väsentliga förändringar sedan den anlades
på platsen under1950-talet anser miljö- och bygglovsnämnden att den ska betraktas
som en väsentligt oförändrad bana anlagd före 1982. Stockholms tingsrätt ansåg
Sida 3av 6
också i sitt fastställande av tidigare beslut (MD 18905-5) om försiktighetsmått daterat 2003-02-25 att banan skulle räknas som bana byggd före 1982 och därefter inte
förändrats.
I direkt anslutning till banan ligger Görvälns naturreservat, ett naturområde för det
rörliga friluftslivet enligt Järfälla kommuns översiktsplan (Bilaga 1, figur 1). Cirka
200 m från skjutbanorna går Upplandsleden, en 40 mil lång vandringsled (Bilaga 1,
figur 2). Miljö- och bygglovsnämnden anser det därmed relevant att beakta riktvärden för friluftsområde i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15).
Riktvärdet för en väsentligt oförändrad bana anlagd före 1982, inom friluftsområde,
är 60-70 dBA (Naturvårdsverkets allmänna råd 2005:15). Vilken del av intervallet
som ska beaktas avgörs av i det enskilda fallet.
Under 2013 inhämtades Naturvårdsverkets syn på verksamhetens bullerpåverkan på
området genom en diskussion med Ebbe Adolfsson. Det riktvärde som ansågs lämplig att ställa krav på i Görvälns naturreservet borde ligga närmre 60 än 65 dB(A),
med anledning av de många närboende som nyttjar reservatet. I december 2016 har
Naturvårdsverket åter tillfrågats (Kyriakos Zachariadis) och bedömningen har inte
förändrats. Under de senaste åren har också behovet av rekreationsområden och tysta
platser blivit större i och med en ökning av antalet boende, både i Järfälla och i
Stockholms stad. Under kommande år står också Järfälla kommun inför en synnerligen stor ökning av antalet invånare, vilket kommer att innebära att ännu fler människor vistas i kommunens friluftsområden. I närområdet till skjutbanorna, vid Nyaland, avser Stockholms stads fritidsförvaltning anlägga ett motionsspår som även
detta kommer att bidra till en ökning av människor som använder området för friluftsliv. Utöver närboende nyttjas också området av skol- och förskoleklasser som
besöker naturreservatet.
Miljö- och bygglovsnämnden anser därmed att det riktvärde som bör beaktas i detta
fall är 60 dB(A) impuls, med tillägget att det enligt de allmänna råden kan tillåtas ett
överskridande om 5 dB för banor byggda före 1982.
Områdets känslighet
Skjutbanan ligger vid kommungränsen vilket innebär att delar av Stockholms stad
också kan påverkas av skjutbanans verksamhet, om än i mindre utsträckning. Staden
har tillfrågats om vilka planer som finns för området på sikt. Det finns en önskan om
att bilda ett nytt naturreservat vid Kyrkhamn. Det finns också planer på att förtäta
med bostäder i närområdet, både kring Riddersviksområdet och i anslutning till den
nya genomfartsleden Växthusvägen som kommer sammanbinda kommunerna.
För att klarlägga situationen avseende störningar genomförde miljö- och bygglovsnämnden under 2016 en enkätundersökning där 112 boende deltog. Resultatet visade
att 59 % av de som svarade upplevde sig störda (se bilaga 2), både på sin fastighet
och i friluftsområdet. Svarsfrekvensen var också hög, hela 67 % besvarade enkäten. I
Naturvårdsverkets rapport ”Skjutbanor och finkalibrigt skytte” från 2006 uppges att
det i rekreations- och friluftsområden, där tystnaden kan vara en väsentlig del av naturupplevelsen, kan själva förekomsten av skytte upplevas som störande oavsett ljudnivå, vilket kan vara en förklaring till att en så stor andel upplever sig störd av skjutbanan. Resultatet från enkätundersökningen tolkas av miljö- och bygglovsnämnden
som att området är att beakta som störningskänsligt, samt att det finns risk för olägenhet för människors hälsa i form av höga bullernivåer.
Sida 4av 6
Vidare fastslår Naturvårdsverket i sin rapport att skjutbanor bör lokaliseras till områden där störningarna blir så små som möjligt för både friluftsliv och närboende. Särskilt viktigt är det att skyttet inte sker i riktning mot sådana områden där människor
kan bli störda. I detta fall finns både Viksjö, ett tätbebyggt bostadsområde samt friluftsområdet och Görvälns naturreservat i skjutriktningen för flera av skjutplatserna.
Försiktighetsmått
Miljö- och bygglovsnämndens bedömning är mot bakgrund av ovanstående att verksamheten måste begränsas till att endast omfatta skjutmoment som inte orsakar att
riktvärdet om 60 dBA överskrids i friluftsområdet. Enligt de allmänna råden ska de
angivna värdena gälla i varje punkt utomhus i friluftsområden. Som exempel nämns
ljudnivåerna i punkt N (se bilaga 3, figur 3, s 9). Övriga skjutmoment, som föranleder att riktvärdena överskrids, får inte utföras. Nämnden anser vidare att de tidsbegränsningar som gjorts i tidigare beslut inte är en tillräcklig inskränkning med anledning av den stora andel människor som trots detta upplever sig störda. Enligt de allmänna råden ska också skyddsåtgärder i första hand vidtas genom avskärmningar
och i andra hand genom tidsbegränsningar. Om bullerdämpande åtgärder vidtas som
bevisligen leder till att riktvärdena innehålls kan dessa åter utföras.
BAKGRUND
Lövsta skjutbana är belägen på gränsen mellan Järfälla och Stockholms kommun,
mellan Viksjö och Hässelby norra villastad. På banan har det bedrivits skytteverksamhet sedan 1950-talet och för närvarande är två klubbar aktiva, Lövsta skytteförening och Bromma Jaktskytteklubb. Anläggningen har pistolskyttebana, inskjutningsbana och älgbana samt skeetskytte.
Järfälla kommun har bedrivit mångårig tillsyn på verksamheten vilket under åren
inneburit regelbunden kontakt med klubbarna, både vid hantering av klagomål från
boende samt genom beslut om försiktighetsmått. I mätningar 2002 upptäcktes att
riktvärdena överskreds och skytteklubbarna genomförde då åtgärder för att sänka
bullernivåerna i närliggande bostadsområde. Då klagomål inkom frekvent meddelades 2003 även begränsningar i skjuttider i beslut om försiktighetsmått daterat 200303-04. Beslutet överklagades av skytteklubbarna till Mark- och miljödomstolen men
detta föranledde inte några förändringar. Beslutet fattades innan de nya allmänna
råden för buller för skjutbanor utkom (NFS 2005:15) vilket innebär att riktvärdena
för friluftsområdet inte beaktats.
Skytteklubbarna har genomfört ett stort antal mätningar för att visa att de åtgärder
som utförts haft önskat resultat. Miljö- och bygglovsnämnden har registrerat och
beaktat de mätningar som har ansetts uppfylla Naturvårdsverkets krav för mätning av
skottbuller (se bilaga 5). Resultatet i mätningarna har visat att efter bullerreducerande
åtgärder har riktvärdena kunnat innehållas i de punkter som mätts. Inga mätningar av
bullernivåer efter att åtgärder vidtagits vid någon skjutning i mätpunkt (N) i naturreservatet finns dock registrerade hos miljö- och bygglovsnämnden, vilket innebär att
det tidigare inte har kunnat fastställas huruvida riktvärden i friluftsområdet har innehållits eller ej.
Under 2014 fick nämnden två olika ärenden rörande klagomål på Lövsta skjutbana
återförvisade från Länsstyrelsen för vidare handläggning. Motiveringen var bristande
Sida 5av 6
tillsyn av eventuell otillåten skjutning på banan samt att riktvärdena i friluftsområde
som tillkom 2005 inte hade beaktats. Mot bakgrund av detta beslutade miljö- och
bygglovsnämnden 2015 att bekosta en bullerutredning för att undersöka vilka nivåer
som föreligger i naturreservatet, då skytteklubbarna anfört att de inte hade ekonomisk möjlighet att utföra ytterligare undersökningar. I tillsynen genomfördes under
2016 även kontroll av skjuttider samt en enkätundersökning av störningsgraden i
närområdet, både avseende bostad och naturområdet (se bilaga 2).
För att bullerutredningen skulle bli tillförlitlig och med tillräckligt god noggrannhet
anlitades en konsult med erforderlig kunskap inom beräkningsmetodik samt med
dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag. Bengt Simonsson, akustiker på WSP
akustik, med lång erfarenhet av mätning och beräkning av skottbuller anlitades för att
utföra bullerberäkningar och kartläggning med syftet att utreda vilka bullernivåer
som föreligger i området. Utredningen gjordes enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell (meddelande 7/1984). Under arbetet beaktades de tidigare mätningar som
utförts av skytteklubbarna, i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd. Skytteklubbarna bereddes också möjlighet att inkomma med uppgifter om mätningar och
skyddsåtgärder som kunde vara av värde för utredningen. Resultatet av bullerutredningen presenteras i bilaga 3.
En jämförelse av tidigare mätningar och 2016 års bullerutredning har gjorts, se bilaga
4.
Skytteklubbarna kommunicerades kommande beslut den 22 december 2016 och erbjöds möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 31 januari 2017. Bromma
Jaktskytteklubb inkom med ett yttrande den 13 december 2016, se bilaga 6. En redovisning av Miljö- och bygglovsnämnden bemötanden av yttrandena finns i bilaga
5.
Jenny Färm
tillsynschef
Expedieras till:
Bromma Jaktskytteklubb
Akt
Kjell Wilhelmsson
Kjersti Wik
miljöinspektör
Sida 6av 6
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om du vill överklaga detta beslut ska du göra det till Länsstyrelsen, men överklagandet ska du skicka eller lämna till Miljö- och bygglovsnämnden, 177 80 Järfälla.
Tala om vilket beslut du överklagar och hur du vill att det ska ändras. Underteckna
överklagandet och uppge namn, postadress och gärna telefonnummer.
Vi kontrollerar att överklagandet kommit in i tid, och vidarebefordrar det sedan till
Länsstyrelsen. Överklagandet ska ha kommit in till oss senast tre veckor efter att du
fått detta beslut.