Nytt beslut ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget för projekt

1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-03-06
Handläggare:
Christina Larsson
Tillväxt- och
regionplanenämnden
Nytt beslut ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget
för projekt SEASTOP – Modern ports in historic
waters.
Ärendebeskrivning
Tillväxt- och regionplanenämnden har tagit beslut i detta ärende vid sitt
sammanträde 2017-02-02, dock protokollfördes fel belopp. Ärendet tas
därför upp för nytt beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, TRN 2016-0144, den 2017-03-06
Utdrag ur protokoll 1/2017, TRN 2017-0012, § 12
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att
bevilja Värmdö kommun bidrag ur skärgårdsanslaget med
högst 1 667 000 kronor – dock högst 50 % av total kostnad –
för medfinansiering av SEASTOP- Modern ports in historic
waters
att
utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av
beviljade medel skall ske enligt förvaltningens anvisningar
att
detta beslut ersätter tidigare beslut i ärendet, med hänvisning
till protokoll 1/2017, TRN 2017-0012, § 12
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Värmdö kommun ansöker om 1 667 000 kronor i bidrag ur
skärgårdsanslaget, projektets totala kostnad uppgår till 40 000 000 kronor.
Projektet avses pågå under tre år 2018 – 2020 med syfte att stärka
besöksnäringen och förutsättningarna för boende i skärgården. Övriga
samarbetspartner och medfinansiärer är Länsstyrelsen Stockholms län,
Österåker och Norrtälje kommun, Mariehamn stad och Enterprising
TRN 2016-0144
Stockholms läns landsting
16
PROTOKOLL 1/2017
2017-02-02
Tillväxt- och regionplanenämnden
TRN 2017-0012
§12
A n s ö k a n om bidrag ur skärgårdsanslaget f ö r projekt
SEASTOP - Modern Ports in Historic Waters, Värmdö
kommun
TRN 2016-0144
Ärendebeskrivning
Värmdö kommun ansöker om 1 667 000 kronor i bidrag ur
skärgårdsanslaget, projektets totala kostnad uppgår till 40 000 000 kronor.
Projektet avses pågå under tre år 2018 - 2020 med syfte att stärka
besöksnäringen och förutsättningarna för boende i skärgården. Övriga
samarbetspartner och medfinansiärer är Länsstyrelsen Stockholms län,
Österåker och Norrtälje kommun, Mariehamn stad och Enterprising
Archipelago (representerande Ålands sex skärgårdskommuner).
Projektansökan till steg 1 inom ramen för Central Baltic ska vara inlämnat
senast 2017-02-27.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 28 december 2016
Projektansökan
Förslag och yrkande
Ordförandes förslag om bifall till förvaltningens förslag
Tillväxt- och regionplanenämndens beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar
att bevilja Värmdö kommun bidrag ur skärgårdsanslaget med högst
667 000 kronor - dock högst 50 % av total kostnad - för medflnansiering
av SEASTOP- Modern ports in historic waters
att utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade medel
skall ske enligt förvaltningens anvisningar
Beslutsexpediering:
Värmdö kommun
Akt
Ordförande
Justerare
Justerare
Exp. datum
Sign.