UH-Idrott · En förening för alla · www.uhi.nu · 018

UH-Idrott
Fyrishov
Idrottsgatan 2
753 33 Uppsala
E-post: [email protected]
Bankgiro: 5529-5174
Plusgiro: 695658-5
UH-Idrott · En förening för alla · www.uhi.nu · 018-23 23 00
kallar till
ÅRSMÖTE
Tisdag den 28 mars 2017, kl. 19.00
Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala
Verksamhetsberättelse för år 2016 och föredragningslista för årsmötet bifogas. Förvaltningsberättelse
och revisionsberättelse för år 2016 finns tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet. Ärende:
sedvanliga årsmötesförhandlingar, stipendieutdelning från Alf Göranssons Minnesfond.
Föredragningslista:
1. Årsmötets öppnande,
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
4. Fastställande av föredragningslista,
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet,
6. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare,
7. Styrelsens berättelser
a/ verksamhetsberättelse för år 2016
b/ förvaltningsberättelse för år 2016
8. Revisorernas berättelse,
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser,
10. Fastställande av medlemsavgift (avser år 2018),
11. Fastställande av
a/ verksamhetsplan för år 2017
b/ budget för räkenskapsåret 2017
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner,
13. Information från valberedningen,
14. Val av
a/ ordförande för 1 år
b/ 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år,
c/ 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år,
d/ 2 revisorer jämte suppleanter för 1 år,
15. Val av sektionsordförande:
a/ badsektionen
g/ gymnastik/motion
b/ boccia/curling
h/ handikappridning (kontaktman)
c/ bowling
i/ barn/ungdom (idrottsskola)
d/ bågskytte
j/ rullstolsdans
e/ fotboll
k/ basket
f/ friidrott
l/ simskola
16 Valberedning: en valberedning på 3 personer varav en sammankallande.
17 Beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen ha rätt att
representera med ombud.
18 Övriga frågor
19 Avslutning
Föreningen bjuder på förtäring efter årsmötet. VÄLKOMNA!