Dagordning

Extra årsmöte
Olofströms ÄSO 23 mars 2017
Kyrkhults folkets hus kl 19.00
Dagordning
§1
Mötet öppnas
§2
Val av mötes ordförande
§3
Val av sekreterare för mötet
§4
Val av två personer att jämte ordförande
justera protokollet
§5
Fråga om kallelse har skett på rätt sätt
§6
Fastställande av dagordning
§7
Justering av röstlängd
§8
Motion ”Stadga ändring av §6 Årsmöte”
§9
Tilldelnings system : styrelsens förslag
Och övriga motioner
§10
Framröstning av ett tilldelnings system som
skall gälla för minst hösten 2017 års älgjakt
§11
Mötet avslutas