Dagordning för årsmötet finns att ladda ner på denna länk.

Kallelse till årsmöte i SweFlex, Svensk Flexografiförening,
på Scandic Nord i Helsingborg den 29 mars 2017.
Ärendeförteckning
1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
5. Röstlängd vid mötet
6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt bokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av avgifter
10. Bestämmande av arvode till revisorer
11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
12. Var av styrelsens ordförande och vice ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av två revisorer
15. Val av valberedning
16. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till föreningsmötet eller enskild medlem
föreslagit till behandling
17. Övrigt
Varje medlem äger en röst vid mötet.
Medlem får representeras av ombud. Dock endast en fullmakt per ombud.
Fråga som medlem önskar väcka till behandling på årsmötet mailas till [email protected] omgående.
Postadress
SweFlex
c/o Broby Grafiska Utbildning
37.
686 80 SUNNE
Besöksadress
Telefax
Svetsarevägen 3
Org nr
Hemsida
874000-9413
www.sweflex.com
Telefon
Bankgiro
E-mail
[email protected]
5974 - 1660