Kallelse - Näsbyparks Squaredanceklubb

NÄSBYPARKS SQUAREDANCEKLUBB
Org.nr. 802409-1996
Kallelse till årsmöte i Kvarntorpsgården torsdagen den 9 mars 2017 kl. 11.00
Dagordning
1.
Mötet öppnas.
2.
Val av:
a. ordförande för mötet
b. sekreterare för mötet
c. 2 protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
3.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
4.
Fastställande av dagordning.
5.
Föredragning av styrelsens årsredovisning:
a. verksamhetsberättelse
b. resultat- och balansräkning.
6.
Revisionsberättelse.
7.
Fastställande av resultat-och balansräkning.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016.
9.
Ev. motioner.
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2017.
11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för år 2018.
12. Stadgeändring.
13. Val av styrelse, revisorer, valberedning m.m.
a. Val av ordförande för 1 år.
b. Val av fyra ledamöter för 2 år.
c. Fyllnadsval av två ledamöter för 1 år.
d. Val av två revisorer för 1 år.
e. Val av en revisorssuppleant för ett år.
g. Val av representanter till SAASDC riksstämma.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.