Kontroll Godstransporter 2016, Green Cargo

Godstransporter– Kontroll 2016 Bra Miljöval
Naturskyddsföreningen | Bra Miljöval
Kontroll av verksamhetsår 2016
Godstransporter
Kriterier 2005
Kontrollen ska uppfylla kraven i gällande licensvillkor. Vid försenad kontroll
debiteras en förseningsavgift om 1000 kr per påbörjad vecka enligt allmänna
villkor.
Kontrollen ska vara Naturskyddsföreningen tillhanda senast den 31 maj 2017
och skickas via mejl till: [email protected]
1. Licenstagare
Företagsnamn
Organisationsnummer
Firmatecknare
2. Kontaktperson
Namn
Befattning
E-post
Telefon
Mobil
3. Licensuppgifter
Licensnummer, Bra Miljöval Persontransport
4. Licenstagarens revisor
Revisorn ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. Granskningen ska ske enligt god
revisorssed.
Revisorns namn
Firma
E-post
Telefon
Mobil
5. Bank- eller plusgironummer
Eventuell återbetalning av licensavgift betalas till bank- eller plusgironummer:
BG:
PG:
1
Godstransporter– Kontroll 2016 Bra Miljöval
6. Redovisa märkt transportarbete i tonkilometer för år 2016
(inkl. tompositionering av fordon)
7. Redovisa metod för beräkning av antal tonkm
8. Beräkning av licensavgiftens storlek för år 2016
Licensavgiften består av en årlig fast avgift på 7 000 SEK samt en rörlig avgift baserat på antal tonkm (multiplicera
med 0,03 kr, 0,002 kr resp 0,0000125 kr enligt nedan).
Fast licensavgift
7000 kr
Rörlig licensavgift (0,03 kr upp till en miljon tonkm)
Rörlig licensavgift (0,002 kr för en milj. till 100 milj. tonkm)
Rörlig licensavgift (0,0000125 kr för tonkm över 100 miljoner)
Total licensavgift
kr
kr
kr
kr
9. Kontrollen omfattar
! A) Eldriven godstransport
! B) Godstransport med förbränningsmotor
10. Följande handlingar ska bifogas:
! Detta kontrolldokument (inscannat med signaturer)
! Revisorns rapport (inscannad med signatur)
! Beräkningar som visar att kriterierna uppfylls.
! Intyg på samtliga elleveranser (gäller enbart eldriven godsbärare)
! Intyg Grön-gas (gäller enbart där det är tillämpbart)
Genom att underteckna denna Kontroll garanterar licenstagaren att den information som lämnats till
Naturskyddsföreningen är korrekt och att licenstagaren kommer att erlägga aktuell licensavgift.
Ort och datum
Företagets firmatecknare
Namnförtydligande
2
Godstransporter– Kontroll 2016 Bra Miljöval
A ELDRIVEN GODSTRANSPORT
A1 Elanvändning
Total elanvändning under det aktuella året
(för den märkta transporttjänsten, inklusive positionering av fordon)
kWh
Typ av el
Typ av el (ursprungsspecificerad, elmix eller el
märkt Bra Miljöval)
Förbrukning (kWh)
Elen är inköpt från (t ex
Trafikverket, Fortum)
Å
! Intyg på samtliga elleveranser för ursprungsspecificerad el och el märkt Bra Miljöval ska bifogas.
A2 Eventuella övriga kommentarer
Firmatecknarens signatur
3
Godstransporter– Kontroll 2016 Bra Miljöval
B GODSTRANSPORT MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR
B1 Bränsle, total förbrukning under det aktuella året
(för den märkta transporttjänsten, inklusive positionering av fordon)
Ange bränsleleverantör och bränslestyp
Förbrukad mängd, ange enhet
B2 Transportarbete + specificering i Excelfil som bifogas
Typ av godsbärare
Antal tonkilometer
Total användning av
icke förnybar energi
kWh/tonkm
Totala utsläpp gram
NOx, SOx/tonkm
Totala utsläpp gram
NMHC/tonkm
! För godkänd Kontroll ska fullständiga beräkningar som visar hur kriterierna uppfylls bifogas
(transportarbete i tonkm, fordon, bränsle, motorklasser m.m).
B3 Övriga kommentarer
Firmatecknarens signatur
4