Vad händer kring införandet 74 ton?

Politiken inom
Långa och tunga
Godstransporter
Agenda
1. Vår drivkraft – Sv Åkerinäring
2. Motargument
3. Vad vill C?
4. Hur ska det gå till?
5. Vad händer politiskt?
6. Tidsram
Vår drivkraft - Svensk åkerinäring
Omsätter 103,8 mdr kr
Ca 4% av Sveriges BNP
Sysselsätter 86 000 personer
Viktig näring för Sverige!
• Binder samman landet
• Försörja landet med varor, bl a där tågen inte kan gå
• Skapar jobb
• Bidrar till ekonomisk tillväxt
Varför tyngre godstransporter?
MILJÖN
• Förutsättningar för att ledig kapacitet utnyttjas
mer optimalt
• Minskade utsläpp med 5-17% per ton fraktat gods
• Färre lastbilar
– Minskat vägslitage
– Ökad trafiksäkerhet
Varför tyngre godstransporter?
SAMHÄLLSEKONOMISKT
• Minska företags transportkostnad med upp till
20%
• Förbättrar produktiviteten -> konkurrenskraften i
transportberoende näringar
• Säkrar högt löneläge och svenskt kunnande för
sv åkerinäring
”Motargumenten”
”Vägtransport kommer konkurrera ut tågtransport”
 För stora delar av behovet, ex skogsvägar finns
inte täckning för tåget
”Dyrt att uppdatera broar/infrastruktur”
 Infrastrukturen behöver rustas upp i alla fall
 Skylta upp – en billig startlösning
Centerpartiet Vill
Öppna upp HELA vägnätet för 74-ton a la
Smålandsmodellen.
Införa detta nu!
…onödigt stora utsläpp för varje år som går utan beslut…
Hur tyngre godstransporter?
• 70 % av det svenska vägnätet klarar 74 tons
bruttovikt
• 70 % av broarna tål 74 ton bruttovikt
– > Skyltning möjliggör ett initialt införande
• Upprustning borde redan vara ”i pipen”, pga det
idag redan vid 60 tons bruttovikt finns
begränsningar
Vad händer?
• Från 2009 försök med längre och tyngre fordon
än de som tillåts i Sverige idag
• Till och med (S) har motionerat i RD om att
förändra lagstiftningen
• 2014: Alliansregeringen tillsatte en utredning för
att möjliggöra transport med tyngre och längre
fordon
– Positivt gehör i remissvar från branschen och
myndigheter
…..Rödgröna regeringen passiva
Trafikverkets utredning (2014)
1. Bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1)
utökas till 64 ton.
2. En ny bärighetsklass BK74 inrättas.
– dagens bestämmelser om axeltryck, boggitryck och
trippelaxeltryck bör bibehållas men att den tillåtna
bruttovikten höjs
3. Ett vägnät för 74 ton pekas ut (TrV gör detta
nu)
4. Ett kontrollsystem kopplas till 74-tonsnätet
5. Att dialoger om 74-tons vägnät utanför de stora
transportstråken inleds med näringslivet.
Farhågor
1. Att ingenting händer
2. Att bara europavägar öppnas
3. Finland gasar om oss och svensk
skogsindustris konkurrenskraft
Tidsram
2014: Trafikverket lade fram utredning med
konkreta förslag
2015 juni: Max tillåten bruttovikt höjdes till 64ton
2016 sept: Regeringens klimatsatsning
annonserad, bla underhåll av infrastruktur. Det
mesta ligger efter år 2018/19.
2016 sen höst: Infraprop
Kontakt:
[email protected]