Information om nationell kartläggning av hemlöshet

Information om nationell kartläggning av hemlöshet
3–9 april 2017, vecka 14
Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen genomföra en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär 2017. Resultaten av årets kartläggning ska kunna jämföras med tidigare kartläggningar (senast 2011).
Många personer inkluderas i hemlöshetssituationerna
Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet. Definitionen innefattar personer som befinner sig i olika boendesituationer allt från de mest akuta till mer långsiktiga lösningar. Hemlöshetssituationerna beskrivs på nästa sida.
Vi behöver er hjälp med kartläggningen
För att få en så heltäckande bild som möjligt av hemlösheten i Sverige behöver vi ert deltagande. Det är
avgörande för kartläggningens resultat. Resultaten ska användas till arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden på nationell, regional och lokal nivå.
En enkät för varje hemlös person
En enkät fylls i för varje person som befinner sig i en av hemlöshetssituationerna under mätveckan
3–9 april 2017 (v. 14). Ni får enkäter, missiv och svarsbrev via post under vecka 13.
Sekretess
Socialstyrelsen garanterar att de uppgifter ni lämnar in sekretesskyddas och avidentifieras. Inga uppgifter om enskilda personer kommer att lämnas ut.
Inför kartläggningen
Utse gärna en kontaktperson på verksamheten som ansvarar för att enkäterna fördelas inför vecka
14, besvaras och skickas in. Uppgiftslämnare fyller i 1 enkät per hemlös person. Dubbelräkning av
enskilda undviks genom att personnummer uppges och jämförs. Enkäten innehåller drygt 10 frågor.
Enkäter, information och svarskuvert skickas till verksamheten cirka en vecka innan mätveckan.
Dela ut enkäterna så att de finns på plats innan mätveckan till de verksamheter/enheter som ska delta.
Enkäten kan fyllas i av de enskilda själva, tillsammans med personal eller av personal på verksamheten. Svara på så många frågor som möjligt i enkäten. För att vi ska kunna räkna antalet hemlösa i landet
behöver vi att ni fyller i någon uppgift per enkät.
När enkäterna är ifyllda och återlämnade till den ansvarige kontakpersonen på verksamheten skickas de
till Socialstyrelsen i de rekommenderade svarsbrev som bifogas.
Alla uppgifter gäller personer som är i en hemlöshetssituation vecka 14. Enkäterna kan skickas
in till Socialstyrelsen fram till den 5 maj 2017.
Vi hoppas att detta gett er möjlighet att förbereda er inför för den nationella kartläggningen i april. Hör
gärna av er om ni har frågor.
Med stort tack för er medverkan!
Nina Frohm
Projektledare
075 247 33 58
E-post: [email protected]
Charlotta Fondén
Utredare
075 247 30 88
Hemlöshetssituationer
När vi kartlägger hemlösheten använder vi en bred definition, som omfattar fyra olika situationer som
personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar
allt från personer i akut brist på tak över huvudet till mer långvariga boendeformer med en kontraktsform
som inte kan jämställas med eget boende.
Situation 1- Akut hemlöshet
Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande.
Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller motsvarande.
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan,
men utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits
ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt
kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie
bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat
med tillsyn, särskilda villkor eller regler.
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt
(kortare än tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den
uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.
Följande grupper ingår inte i kartläggningen:
1.
2.
3.
4.
5.
Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU
Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS
Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd
Ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten
Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring
där.