null

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 9 mars 2017
(OR. en)
5583/17
ADD 1 REV 1 (cs,da,de,es,fr,hr,lv,nl,pl,pt,sv)
ENV 52
MAR 23
FÖLJENOT
Komm. dok. nr:
D044527/03 - Annex
Ärende:
BILAGA till kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/56/EG vad gäller de vägledande förteckningarna över
faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina strategier
För delegationerna bifogas en ny version av dokument – D044527/03 - Annex.
Bilaga: D044527/03 - Annex
5583/17 ADD 1 REV 1
/cs
DG E 1A
SV
D044527/03/LING CORR
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den XXX
[…](2016) XXX draft
ANNEX 1
BILAGA
till
kommissionens direktiv
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG vad gäller de
vägledande förteckningarna över faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina
strategier
SV
SV
D044527/03/LING CORR
BILAGA
till
kommissionens direktiv
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG vad gäller de
vägledande förteckningarna över faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina
strategier
BILAGA III
Vägledande förteckningar över ekosystemrelaterade faktorer, mänskliga belastningar
och mänsklig verksamhet av betydelse för marina vatten
(som avses i artiklarna 8.1, 9.1, 9.3, 10.1, 11.1 och 24)
Tabell 1 – Marina ekosystems struktur, funktion och processer
med särskild relevans för artiklarna 8.1 a, 9 och 11
Tema
Ekosystemrelaterad
e faktorer
(komponenter)
Möjliga parametrar och kännetecken
(anmärkning 1)
Relevanta
kvalitativa
deskriptorer som
anges i bilaga I
(anmärkning 2 och
3)
Geografisk och tidsmässig variation per art eller
population:
Arter
Grupper av arter
(anmärkning 4) av
marina fåglar,
däggdjur, reptiler,
fiskar och bläckfiskar
i den marina regionen
eller delregionen
– utbredning, abundans och/eller biomassa
– storleks-, ålders- och könsfördelning
– fruktsamhet, överlevnads- och dödlighets/skadefrekvens
(1); (3)
– beteende, inklusive förflyttning och migration
– artens livsmiljö (utsträckning, lämplighet)
Gruppens artsammansättning
Livsmiljöer
SV
Huvudsakliga
livsmiljötyper i
vattenpelaren
(pelagisk) och på
havsbotten (bentisk)
(anmärkning 5), eller
andra livsmiljötyper,
inklusive de
biologiska samhällen
som förknippas med
dem i hela den
berörda marina
regionen eller
Per livsmiljötyp:
– livsmiljöns fördelning och omfattning (och
volym, om tillämpligt)
– artsammansättning, abundans och/eller
biomassa (geografisk och tidsmässig variation)
– storleks- och åldersstrukturen hos arter (om
tillämpligt)
(1); (6)
– fysiska, hydrologiska och kemiska
kännetecken
Dessutom för pelagiska livsmiljöer:
2
SV
D044527/03/LING CORR
Tema
Ekosystem,
inklusive
näringsvävar
Ekosystemrelaterad
e faktorer
(komponenter)
Möjliga parametrar och kännetecken
(anmärkning 1)
delregionen
– halt av klorofyll a
Ekosystemets
struktur, funktion och
processer, vilket
omfattar
– planktonblomningsfrekvens och rumslig
omfattning
Geografisk och tidsmässig variation i
– temperatur och is
– hydrologi (våg- och strömförhållanden;
uppvällning, blandning, uppehållstid,
sötvattentillförsel; havsnivå)
– batymetri
– turbiditet (slam-/sedimentbelastning),
siktdjup, ljud
– fysiska och
hydrologiska
kännetecken
– havsbottens substrat och morfologi
– kemiska
kännetecken
– biologiska
kännetecken
– funktioner och
processer
Relevanta
kvalitativa
deskriptorer som
anges i bilaga I
(anmärkning 2 och
3)
(1); (4)
– salthalt, näringsämnen (kväve och fosfor),
organiskt kol, upplösta gaser (pCO2, O2) och pH
– kopplingar mellan livsmiljöer och arter av
marina fåglar, däggdjur, reptiler, fiskar och
bläckfiskar
– pelagisk-bentisk samhällsstruktur
– produktivitet
Anmärkningar till tabell 1
Anmärkning 1:
Här tillhandahålls en vägledande förteckning över relevanta parametrar
och kännetecken för arter, livsmiljöer och ekosystem, som avspeglar parametrar
som påverkas av belastningarna i tabell 2 i denna bilaga och som har betydelse för
de kriterier som anges i enlighet med artikel 9.3. De särskilda parametrar och
kännetecken som ska användas för övervakning och bedömning bör fastställas i
enlighet med kraven i detta direktiv, inklusive kraven i artiklarna 8–11.
Anmärkning 2:
Siffrorna i denna kolumn hänvisar till de respektive numrerade
punkterna i bilaga I.
Anmärkning 3:
Endast de tillståndsbaserade kvalitativa deskriptorerna (1), (3), (4) och
(6) som har kriterier fastställda i enlighet med artikel 9.3 förtecknas i tabell 1. Alla
övriga, belastningsbaserade, kvalitativa deskriptorer i bilaga I skulle kunna vara
relevanta för varje tema.
Anmärkning 4:
Dessa artgrupper specificeras närmare i del II i bilagan till
kommissionens beslut 2016/XX/EU *.
Anmärkning 5:
Dessa huvudsakliga livsmiljötyper specificeras närmare i del II i
bilagan till beslut 2016/XX/EU.
*
SV
EUT:
Var vänlig för in titeln, datumet och EUT-referensen för ”Kommissionens beslut om fastställande av
kriterier och metodstandarder för god miljöstatus och specifikationer och standardmetoder för övervakning
och bedömning, och om upphävande av beslut 2010/477/EU”, som offentliggörs samma dag.
3
SV
D044527/03/LING CORR
Tabell 2 – Mänskliga belastningar, utnyttjande och mänsklig verksamhet i eller med
påverkan på den marina miljön
2a Mänskliga belastningar på den marina miljön
med särskild relevans för artiklarna 8.1 a och b, 9, 10 och 11
Tema
Belastningar (Anmärkning 1)
Möjliga
parametrar
Tillförsel eller spridning av främmande arter
Relevanta
kvalitativa
deskriptorer som
anges i bilaga I
(anmärkning 2 och
3)
(2)
Tillförsel av patogena mikroorganismer
Tillförsel av genetiskt modifierade arter och
omflyttning av inhemska arter
Biologiskt
Förlust, eller förändring, av naturliga biologiska
samhällen på grund av odling av djur- eller växtarter
Störning av arter (t.ex. i lek- rast- och
födosöksområden) på grund av mänsklig närvaro
Uttag av, eller dödlighet/skada hos, vilda arter
(genom yrkes- och fritidsfiske och annan
verksamhet)
Fysisk störning av havsbotten (tillfällig eller
reversibel)
Fysiskt
Fysisk förlust (på grund av varaktig förändring av
havsbottensubstrat eller havsbottnens morfologi och
på grund av utvinning av havsbottensubstrat)
Ändringar av hydrologiska förhållanden
Tillförsel av näringsämnen – diffusa källor,
punktkällor, atmosfärisk deposition
Tillförsel av organiskt material – diffusa källor och
punktkällor
Ämnen,
skräp och
energi
Tillförsel av andra ämnen (t.ex. syntetiska ämnen,
icke syntetiska ämnen, radionuklider) – diffusa
källor, punktkällor, atmosfärisk deposition, akuta
händelser
Tillförsel av skräp (fast avfall, inklusive mikroskräp)
Påverkan av antropogent ljud (impulsljud,
kontinuerligt ljud)
Tillförsel av andra former av energi (inklusive
elektromagnetiska fält, ljus och värme)
Tillförsel av vatten – punktkällor (t.ex. saltvatten)
SV
4
Intensitet och
geografisk och
tidsmässig
variation i
belastningen på
den marina
miljön och, när
så är relevant, vid
källan
För bedömning
av belastningens
miljöpåverkan,
välj relevanta
ekosystemrelater
ade faktorer
(komponenter)
och parametrar
från tabell 1
(3)
(6); (7)
(5)
(8); (9)
(10)
(11)
SV
D044527/03/LING CORR
2b Utnyttjande och mänsklig verksamhet i eller med påverkan på den marina miljön
med särskild relevans för artikel 8.1 b och c (endast verksamheter som är märkta med * är
relevanta för artiklarna 8.1 c, 10 och 13)
Tema
Verksamhet
Landvinning (skapande av ny mark)
Fysisk omstrukturering
av floder, kuster eller
havsbotten
(vattenförvaltning)
Kanalisering och andra ändringar av vattendrag
Kusterosionsskydd och översvämningsskydd *
Offshoreanläggningar (andra än för olja/gas/förnybara energikällor)*
Omstrukturering av havsbottens morfologi, inklusive muddring och deponering av
material*
Utvinning av mineraler (sten, malm, grus, sand, skal)*
Utvinning av icke
levande resurser
Utvinning av olja och gas, inklusive infrastruktur*
Utvinning av salt*
Utvinning av vatten*
Energiproduktion
Framställning av förnybar energi (vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft), inklusive
infrastruktur*
Framställning av icke förnybar energi
Överföring av el och kommunikation (kablar)*
Fångst av fisk och skaldjur (yrkesfiske, fritidsfiske)*
Utvinning av levande
resurser
Bearbetning av fisk och skaldjur*
Skörd av havsväxter*
Jakt och insamling för andra ändamål*
Vattenbruk – i marina vatten, inklusive infrastruktur*
Odling av levande
resurser
Vattenbruk – i sötvatten
Jordbruk
Skogsbruk
Infrastruktur för transporter*
Transport
Transport – sjöfart*
Transport – luftfart
Transport – på land
Tätorts- och
industriutnyttjande
Turism och fritid
Säkerhet/försvar
SV
Verksamheter i tätorter
Industriell verksamhet
Behandling och bortskaffande av avfall inklusive avloppsvatten*
Infrastruktur för turism- och fritid*
Turism- och fritidsverksamhet*
Militära verksamheter (med förbehåll för artikel 2.2)
5
SV
D044527/03/LING CORR
2b Utnyttjande och mänsklig verksamhet i eller med påverkan på den marina miljön
med särskild relevans för artikel 8.1 b och c (endast verksamheter som är märkta med * är
relevanta för artiklarna 8.1 c, 10 och 13)
Tema
Utbildning och
forskning
Verksamhet
Forsknings-, undersökning- och utbildningsverksamhet*
Anmärkningar till tabell 2
Anmärkning 1:
Bedömning av belastningarna bör inriktas på deras nivåer i den marina
miljön och, i tillämpliga fall, tillförd mängd (från landbaserade eller
atmosfäriska källor) till den marina miljön.
Anmärkning 2:
Siffrorna i denna kolumn hänvisar till de respektive numrerade
punkterna i bilaga I.
Anmärkning 3:
Endast de belastningsbaserade kvalitativa deskriptorerna (2), (3), (5),
(6), (7), (8), (9), (10) och (11), som har kriterier fastställda i enlighet med
artikel 9.3, förtecknas i tabell 2a. Alla övriga, tillståndsbaserade, kvalitativa
deskriptorer i bilaga I kan vara relevanta för varje tema.”
SV
6
SV