RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK

RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK
Station:Ratan
Position
1
Datum: 2017­01­19
a
35
b
37
c
36
d
5
Anmärkning
Torr is. Något porösare is översta
centimetern. Vindpackad snö.
2
3
4
Under anmärkning kommentera följande:
Ligger snötäcket jämnt eller ojämnt på isen?
Är snön torr eller blöt?
Är isen hård eller porös?
Aktuell position för mätningen
Etc.
Mätposition: N 63,99053 E 20,89250