här. - Lilly.se

Pedagogikstipendiet 2017
Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård utlyser med stöd av Eli Lilly Sweden AB
ett stipendium om 30 000 kr för att stimulera till nya pedagogiska grepp inom diabetesvården.
Det handlar om pedagogik
Patienter med diabetes fattar dagligen beslut om hanteringen av sin sjukdom. I syfte att stödja
och motivera patientens egen förmåga att ta ansvar för sin sjukdom och sina beslut, har olika
modeller för patientutbildning utvecklats och utvärderats. Vårdteamets pedagogiska
kompetens är därför viktigt att uppmärksamma.
Stipendiet är avsett för en mottagning/vårdcentral som på ett strukturerat och motiverande
sätt arbetar med patientutbildning. Stipendiet ska främja pristagarens fortsatta utveckling av
patientutbildning inom diabetes.
Vem kan söka?
Berättigad att söka är en eller flera diabetessjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården
(primärvård, sjukhus, barn, kommun och vårdutbildningar). Minst en av de sökande måste vara
medlem i SFSD.
Ansökan ska innehålla:
1. Beskrivning av hur enheten arbetar med att utveckla och utvärdera patientutbildning.
2. Rapporten ska innehålla en kort bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och resultat)
samt avslutande diskussion.
3. Uppgifter om ansvarig diabetessjuksköterska samt annan personal i teamet ska anges.
4. Ansökan insändes med poststämpel senast 7 mars till SFSD vetenskapliga sekreterare
Janet Leksell till nedan adress:
Janeth Leksell, Sturegatan 36 b, 791 62 Falun
Vid frågor kontakta Janet Leksell via e-post på: [email protected]
Ansökan bedöms på följande kriterier:
Arbetets:
– Upplägg - bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion.
– Pedagogiska inriktning
– Främjande av god egenvård genom pedagogik
– Betoning på att utvärdera det pedagogiska arbetet
– Beskrivning/specificering av hur stipendiemedlen är avsedda att användas
Bedömning av ansökningarna görs av en jury bestående av representanter från SFSD.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Sista anmälningsdag 7 mars 2017
SEDBT02036