640733 - AktieTorget

Pressrelease
Lund2017-03-10
SistadagförhandelmedCLSBTAB
ClinicalLaserthermiaSystems(CLS)(publ),genomfördeunderfebruariennyemissionsom
ökarantaletaktieravserieBiCLSmed3397561st.Tisdagenden14mars2017ärsistadag
förhandelmedBTAB(betaldatecknadeaktieravaktieslagB)ochleveransavnyaaktierav
serieBkommerpreliminärtattskefredagenden17mars2017.
Registrering,distributionavaktiersamtaktiekapital
3397561nyaaktieravserieBregistreradeshosBolagsverketden7mars2017ochberäknas
varadistribueradetillrespektiveVP-konto/depåonsdagenden17mars2017.
GenomnyemissionenökarantaletaktieriCLSfrån23782930 till27180491stycken(varav
600000icke-noteradeA-aktier).Aktiekapitaletökasmed314274,39kronor,vilketgerett
aktiekapitaleftergenomfördemissionom2514195,42kronor.
Förmerinformation:
Lars-ErikEriksson,CEOClinicalLaserthermiaSystemsAB(publ)
Tel:+46–(0)702–903300
E-mail:[email protected]
ClinicalLaserthermiaSystemsAB(publ),utvecklarochsäljerTRANBERG®|ThermoTherapy
Systemsamtspecialdesignatengångsmaterialförsäker,skonsam,effektivochbehandlingav
cancertumörer.Produkternamarknadsförsförbildstyrdlaserablationsamtförbehandling
medimmunstimulerandeinterstitielllasertermoterapi,imILT®.Bolaget,somharsitt
huvudkontoriLundochettdotterbolagiBoston,USA,ärnoteratpåAktieTorgetunder
symbolenCLSB.Merinformationpåföretagetswebbplatser:www.clinicallaser.se