Kultur och fritid - Österåkers kommun

Del 2 – Planförslag
Kultur och fritid
Riktlinjer
I detta avsnitt beskrivs hur behovet av ytor för kultur och fritid ska tillgodoses
för att skapa en levande och attraktiv kommun.
Förutsättningar
I Österåker finns ett aktivt föreningsliv med föreningar inom bland annat idrott, friluftsliv och kultur.
När det gäller mötesplatser för kultur och idrott är
dessa huvudsakligen lokaliserade i Åkersberga medan
kulturvärdefulla miljöer och platser finns runt om i
kommunen.
Idrotts- och friluftsaktiviteter är starkt kopplade till
Österåkers identitet. I kommunen finns återkommande evenemang och aktiviteter kopplade till
friluftsliv och idrott.
Havsbaden, Domaruddens friluftsområde, golfbanorna samt det stora antalet hästgårdar är också
viktiga identitetsbärare i kommunen.
Utmaningar
• Ge plats och utrymme för kultur och fritid i en
växande kommun.
• Tillgodose medborgarnas olika behov och
önskemål gällande kultur och fritid.
Framtidsbild 2040
Österåker är en kreativ kommun med en mångfald av
människor, aktiviteter, idrottsytor, lekplatser, lokaler
och offentliga platser. I kommunen finns det plats
för möten, evenemang, konst och andra kulturella
yttringar. Möjligheter för kultur och idrott ges i
alla delar av kommunen och bidrar till att skapa ett
lokalt engagemang och anknytning till kommunen. I
Österåker finns många flexibla ytor och lokaler som
kan användas till en stor variation av aktiviteter och
av flera olika grupper. Kommunens identitet som
skärgårdskommun och dess historia märks tydligt i
den fysiska strukturen och i det offentliga rummet. I
Österåker finns det plats för kreativitet och innovation. Medborgarna har själva möjlighet att delta i
planeringsprocessen och spelar en stor roll i att forma
kommunen.
Planera för ett stort och tillgängligt utbud av
idrottsytor.
Behovet av idrottsplatser, hallar och andra idrottsytor
ska utredas vid planläggning. Tillgången ska möta
idrottsrörelsens, skolans och den växande befolkningens behov. Idrottsanläggningar bör placeras på väl
tillgängliga platser för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Idrottshallar samplaneras med fördel med andra
ytkrävande funktioner så som skolor.
Skapa varierade och flexibla platser för idrott.
Genom ett övergripande perspektiv ska en bredd av
olika typer av idrottsytor i hela kommunen säkerställas. Det ska finnas idrottsytor för alla åldrar och olika
intressen. Idrottsytorna bör även vara flexibla i sin
funktion och användning. Dels för att erbjuda en
mångfald av aktiviteter och dels för att vara mindre
sårbara för idrottsliga trender.
Vid planläggning ska tillgången på platser för lek
säkerställas.
Tillgången på lek och aktivitetsytor ska beaktas i
översiktliga planer, planprogram och detaljplaner.
Kommunen ska sträva efter ett samnyttjande av
lekplatser med skolor och förskolor. Barn och
ungdomar, föräldrar, tillgänglighetsråd, skolor,
föreningar m.fl. ska göras delaktiga vid planering av
nya lekplatser.
71
Översiktsplan 2040
Vid planläggning ska offentlig utsmyckning och
konst beaktas.
Den offentliga konsten berikar och förbättrar kommunens offentliga miljöer samt bidrar till att stärka
Österåkers identitet. Vid planläggning ska dialog
med berörda exploatörer och kultur- och fritidsförvaltningen föras och planerad utsmyckning och konst
beskrivas i planhandlingen.
Att arbeta vidare med
Ta fram strategi för olika typer av kulturlokaler.
Ta fram en strategi och riktlinjer för idrottsytor i
planeringen.
Planera för ett stort och tillgängligt utbud av
lokaler för kultur och andra kulturytor.
Tillgången på möteslokaler för olika typer av kultur
ska beaktas vid planläggning. Detta kan handla om
till exempel bibliotek, föreningslokaler, utställningslokaler, fritidsgårdar, musikskolor, scener och lokaler
72
för eget skapande. Lokalerna bör vara flexibla i sin
funktion och användning och det ska finnas ett
stort utbud av kulturaktiviteter för alla åldrar, i hela
kommunen.