DG(SANTE)/2015-8721-RS Trots att det finns bestämmelser som

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
Hälsa och livsmedel: revision och analys
REFERENSNUMMER: DG(SANTE)/2015-8721-RS
UTDRAG UR EN ÖVERSIKTSRAPPORT FRÅN GD HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
OM SYSTEM FÖR ATT FÖRHINDRA TRANSPORT INOM EUROPEISKA UNIONEN AV DJUR SOM INTE
ÄR I SKICK ATT TRANSPORTERAS
OBS! DETTA ÄR EN SAMMANFATTNING AV EN DEL AV DEN URSPRUNGLIGA REVISIONSRAPPORTEN (REF NR
DG(SANTE)/2015-8721). DEN ÄR TÄNKT SOM EN HJÄLP FÖR BESÖKARE PÅ DENNA WEBBPLATS, MEN HAR
INGEN OFFICIELL STATUS, VARFÖR MAN ALLTID BÖR HÄNVISA TILL DEN FULLSTÄNDIGA TEXTEN TILL DEN URSPRUNGLIGA
RAPPORTEN.
SAMMANFATTNING
Trots att det finns bestämmelser som förbjuder transport av djur som inte är i skick att
transporteras får slakterierna i Europeiska unionen dagligen ta emot skadade djur. Djurhållare
och transportörer har det högsta ansvaret och det åligger de nationella myndigheterna att utöva
tillsyn över detta.
Rapporten undersöker uppgifter och fakta som finns tillgängliga på detta område och ger en
översikt över de officiella nationella system som inrättats för att säkerställa att endast djur som
är i skick att transporteras sänds från gårdar till slakterier.
För att undvika incidenter är det nödvändigt att på ett tidigt stadium identifiera djur som inte
bör flyttas och effektiva alternativ för att hantera dem. Rapporten innehåller exempel på god
praxis och förtecknar/beskriver verktyg för identifiering av fallen på gården. Den lyfter fram
kopplingen mellan tillgången till slakt på gården och hur lätt denna kan genomföras och den
därav följande minskningen av antalet transporter av djur som inte är i skick att transporteras.
Även om det ligger i producenternas ekonomiska intresse att investera i djurens välbefinnande
visar fakta på att motivationen att göra det är ringa om det innebär en betydande ekonomisk
förlust, vilket ofta förefaller vara fallet.
Nationella myndigheter har effektiva mekanismer på slakterier för att spåra djur som inte borde
ha transporterats. Kommunikation och samordning mellan officiella instanser och myndigheter
är av avgörande betydelse när det gäller att säkerställa ett effektivt system som förhindrar eller
minskar antalet problem eller att problemen upprepas. Kompetensbarriärer och dålig
kommunikation mellan avdelningar är ofta orsaken till ineffektiv tillsyn.
Det finns ingen generell användning av åtgärder såsom tillfälligt upphävande eller återkallande
av tillstånd, ökade kontroller eller begränsningar i verksamheten. De flesta medlemsstater väljer
att införa administrativa förfaranden (böter) och sanktioner, men de förstnämnda är i allmänhet
för långa för att vara effektiva och de sistnämnda för låga för att ha en avskräckande effekt.
Rapporten utvärderar de privata veterinärernas roll vid transport av djur som inte är i skick att
transporteras genom utfärdande av intyg på djurens skick och beskriver åtgärder som har
använts för att effektivt hantera denna fråga.
Gränsöverskridande förflyttningar genom utländska transportföretag ställer till problem när det
gäller tillsynen.