DG(SANTE)/2016-8999-RS I denna rapport ges en översikt över de

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
Hälsa och livsmedel: revision och analys
REFERENSNUMMER: DG(SANTE)/2016-8999-RS
UTDRAG UR EN ÖVERSIKTSRAPPORT OM EN SERIE REVISIONER
SOM GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET GENOMFÖRDE 2013–
2015 FÖR ATT UTVÄRDERA DE OFFENTLIGA KONTROLLER AV SLAKTKYCKLINGARS
VÄLBEFINNANDE DÄR MAN MED HJÄLP AV DATA FRÅN SLAKTERIER GENOMFÖR KONTROLLER
PÅ GÅRDAR
OBS! DETTA ÄR EN SAMMANFATTNING AV EN DEL AV DEN URSPRUNGLIGA REVISIONSRAPPORTEN (REF NR
DG(SANTE)/2016-8999). DEN ÄR TÄNKT SOM EN HJÄLP FÖR BESÖKARE PÅ DENNA WEBBPLATS, MEN HAR
INGEN OFFICIELL STATUS, VARFÖR MAN ALLTID BÖR HÄNVISA TILL DEN FULLSTÄNDIGA TEXTEN TILL DEN URSPRUNGLIGA
RAPPORTEN.
SAMMANFATTNING
I denna rapport ges en översikt över de system som inrättats på slakterinivå i medlemsstaterna
för att övervaka slaktkycklingars välbefinnande. Uppgifterna kommer huvudsakligen från
revisioner som genomförts av generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet mellan 2013
och 2015.
Vid produktionen av slaktkycklingar kan djurskyddsindikatorer såsom kontaktdermatit övervakas
under besiktningen efter slakt då det är möjligt att påvisa tecken på suboptimala
djurskyddsförhållanden på gårdsnivå.
De medlemsstater som granskades producerar drygt 80 % av EU:s årliga produktion av
kycklingkött, och i rapporten dras slutsatsen att endast en liten procentandel av
slaktkycklingarna (cirka 20 %) genomgår effektiva och heltäckande övervakningssystem.
I rapporten framhävs också att det faktum att lagen följs till punkt och pricka inte verkar vara
tillräckligt för att garantera att systemen inverkar till att förbättra djurskyddsförhållandena för
slaktkycklingarna på gården. De system som visat sig vara effektiva är standardiserade och
stöds i allmänhet av näringslivet. De har också lämpliga och tydliga gränser för när
rapportering utlöses.
God kommunikation och samordning mellan tillsynsmyndigheter på slakterinivå med
tillsynsmyndigheter på gårdsnivå och tydliga uppföljningsrutiner är också nödvändiga för att
säkra kontinuitet i den officiella strategin och uppnå resultat.